מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז מספר 4/2015 להקמה, הצבה והפעלה של שלטי פרסום דיגיטאליים בחניון רידינג מערב ובחניון חנה וסע ארלוזורוב בעיר תל-אביב יפו

מכרז מס` 4/2015 להקמה, הצבה והפעלה של שלטי פרסום דיגיטאליים בחניון "רידינג מערב" ובחניון "חנה וסע ארלוזורוב" בעיר תל אביב יפו 

 1.  אחוזות החוף בע"מ ("החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות להקמה, הצבה והפעלה של שלטי פרסום דיגיטאליים בחניון "רידינג מערב" ובחניון "חנה וסע ארלוזורוב" בעיר תל אביב יפו, והכל כמפורט במסמכי המכרז. 
 2.  על הזוכה במכרז יהיה להשיג ולקבל את כל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין להצבת והפעלת שלטי הפרסום ם הדיגיטאליים, ובפרט קבלת היתר בניה, לרבות פנייה באופן ספציפי לרשויות המוסמכות, ובין היתר לוועדת השילוט העירונית בעיריית תל אביב-יפו לצורך קבלת כל האישורים הנדרשים, לרבות אישור סופי, על חשבונו של הזוכה ואחריותו בלבד.
 3. תקופת ההתקשרות בין הצדדים תהיה 36 (שלושים ושישה) חודשים שתחילתם מיום הצבת השלט הדיגיטאלי הראשון מבין השניים או 90 (תשעים) יום מיום חתימת החוזה בין החברה ובין הזוכה, המועד המוקדם מבין השניים. לחברה בלבד תהיה זכות הברירה להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
 4. בתמורה לקבלת הרשות להקים, להציב ולהפעיל את השלטים הדיגיטאליים במשך תקופת ההתקשרות על פי החוזה ישלם הזוכה במכרז תמורה שנתית בסכום אשר יוצע על ידו במסגרת הצעתו במכרז. מובהר כי מחיר המינימום לתמורה השנתית אותה ניתן להציע במכרז הינו 150,000 ₪ + מע"מ, וכי הצעה שהתמורה השנתית שתוצע בה תהיה נמוכה ממחיר המינימום, תיפסל.
 5. תנאי הסף להשתתפות מציע במכרז, הינם, במצטבר:
  5.1. המציע המציא ערבות המכרז בסך של 50,000 ₪ (חמישים אלף שקלים חדשים) על פי הוראות תנאי המכרז.
  5.2. המציע הינו בעל ניסיון מוכח בהקמה, תפעול ושיווק של שלטי פרסום חוצות דיגיטאליים, במהלך שלוש השנים הקודמות למועד הגשת ההצעות על פי מכרז זה, בהיקף מוכח של 1,000,000 ₪ (מיליון שקלים חדשים) לכל הפחות.
  5.3. המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
  5.4. המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה בתוקף כדין.
  5.5. המציע הינו בעל אישור כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור
  5.6. המציע רכש את חוברת המכרז.
  5.7. המציע השתתף במפגש המציעים.
  על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף דלעיל.
 6. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. כמו כן, בנסיבות המפורטות במסמכי המכרז, החברה רשאית לבטל את המכרז או לדחותו, וכן להרחיב או לצמצם את היקפו.
 7. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון שץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל: 03-7610300, החל מיום א`, ה-3.5.2015 תמורת סך של 3,500 ₪ (שלושת אלפים וחמש מאות שקלים חדשים) בתוספת מע"מ כדין, אשר לא יוחזרו, אלא בתנאים האמורים במכרז.
  ניתן לעיין בכל מסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי החברה, בתיאום מראש. כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
 8. מפגש מציעים יתקיים ביום ד` ה-13.5.2015 בשעה 10:30 במשרדי החברה. השתתפות במפגש המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה למכרז.
 9. על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז), ולהפקידן בתיבת המכרזים של החברה, במשרדי החברה, ברחוב גרשון שץ 6 תל אביב, בקומה רביעית.
 10. המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ב`, ה-25.5.2015 בשעה 14:00 (להלן – "המועד האחרון להגשת הצעות"). החברה רשאית בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
 11. שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בכתב בלבד למשרדי החברה, לסמנכ"ל ומנהל אגף התפעול, מר שרלי בן סימון, בפקסימיליה 03-7610333 או בדוא"ל michrazim@ahuzot.co.il ובלבד שהן תימסרנה לחברה עד ולא יאוחר מיום 20.5.2015 בשעה: 11:00.
 12. פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד. 

רוני איכר, מנכ"ל
אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה