מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז 7/2014 מסגרת לביצוע עבודות פיתוח, סלילת כבישים, מדרכות, רחובות וחניונים, תשתיות מים, ביוב, ניקוז ותיעול, תאורה, גינון והשקיה, ברחובות ומתחמים בתחום העיר תל אביב-יפו

מכרז מס` 7/2014 מכרז מסגרת לביצוע עבודות פיתוח, סלילת כבישים, מדרכות, רחובות וחניונים, תשתיות מים, ביוב, ניקוז ותיעול, תאורה, גינון והשקיה, ברחובות ומתחמים בתחום העיר תל אביב - יפו

 1. אחוזות החוף בע"מ (להלן - "החברה") מזמינה בזאת הצעות, מאת מציעים מתאימים, אשר מתקיימים בהם תנאי הסף להשתתפות במכרז זה, לביצוע עבודות פיתוח, סלילת כבישים, מדרכות, רחובות וחניונים, תשתיות מים, ביוב, ניקוז ותיעול, תאורה, גינון והשקיה, ברחובות ומתחמים בתחום העיר תל אביב – יפו, על בסיס דרישה משתנה, בתמורה כספית (לא כולל מע"מ) של עד 10,000,000 ₪ (עשרה מיליון שקלים חדשים), כל אחת, לא כולל מע"מ וצמוד למדד, והכל כמפורט במסמכי המכרז.
 2. מבין ההצעות שתוגשנה למכרז, תהא רשאית החברה לבחור עד (אך יתכן פחות) 7 (שבע) הצעות, בהתאם לחלוקת הסיווגים של קבלנים הרשומים בפנקס הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות המתנהל על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969, כדלקמן:
  2.1.1. קוד ענפי ראשי 200 – כבישים, תשתית ופיתוח, קבוצה ג` סוג 3 לכל הפחות – עד (אך יתכן פחות) 4 (ארבע) הצעות.
  2.1.2. קוד ענפי ראשי 200 – כבישים, תשתית ופיתוח, קבוצה ג` סוג 2 – עד (אך יתכן פחות) 3 (שלוש) הצעות.
 3. התקופה שבמהלכה החברה תהא רשאית למסור לזוכים במכרז את ביצוע העבודות על פי מסמכי המכרז (כהגדרת מונח זה להלן), תהא בת 24 (עשרים וארבעה) חודשים, שתחילתם ביום ההתקשרות עם ראשון המציעים שהצעתכם נבחרה כזוכה במכרז כולו, משני הסיווגים. 
 4. החברה תהא רשאית להאריך את תקופת החוזה, בין לגבי כל הזוכים במכרז ובין לגבי חלקם בלבד, לתקופה נוספת של עד 12 (שנים עשר) חודשים.
 5. זכאים להגיש הצעות למכרז אך ורק מציעים אשר במועד הגשת הצעתם התקיימו בקשר אליהם כל תנאי הסף להשתתפות במכרז, כדלקמן:
  5.1. המציע הינו קבלן הרשום אצל רשם הקבלנים, במועד הגשת הצעתו, בעל סיווג המתאים לקבוצת הסיווג אשר כדי להיכלל בה מגיש הקבלן את הצעתו, כדלקמן:
  5.1.1. עבור קבוצת סיווג ג`3 - קוד ענפי ראשי 200 (כבישים, תשתית ופיתוח), קבוצה ג` סוג 3 לכל הפחות.
  5.1.2. עבור קבוצת סיווג ג`2 - קוד ענפי ראשי 200 (כבישים, תשתית ופיתוח), קבוצה ג` סוג 2 או קבוצה ג` סוג 3.
  5.2. ניסיון (בכפוף למפורט בתנאי המכרז):
  5.2.1. קוד ענפי ראשי 200 – כבישים, תשתית ופיתוח, קבוצה ג` סוג 3 לכל הפחות
  המציע הינו בעל ניסיון מוכח בביצוע של לפחות 3 (שלוש) עבודות דומות של פיתוח ותשתית בסביבה אורבאנית, משנת 2010 ואיך, עבור גופים ציבוריים ו/או מוסדיים, אשר ביצוען הסתיים ואשר היקף כל אחת מהן לא יפחת מ-5 (חמישה) מיליון שקלים חדשים (ללא מע"מ).
  5.2.2. קוד ענפי ראשי 200 – כבישים, תשתית ופיתוח, קבוצה ג` סוג 2
  המציע הינו בעל ניסיון מוכח בביצוע של לפחות 3 (שלוש) עבודות דומות של פיתוח ותשתית בסביבה אורבאנית, משנת 2010 ואיך, עבור גופים ציבוריים ו/או מוסדיים, אשר ביצוען הסתיים ואשר היקף כל אחת מהן לא יפחת מ-3 (שלושה) מיליון שקלים חדשים (ללא מע"מ).
  5.3. מחזור ההכנסות השנתי הממוצע של המציע בשנים 2012-2013, לא פחת:
  עבור מציעים המבקשים להיכלל בקבוצת סיווג ג`3 - מסך של 15,000,000  ₪ (חמישה עשר) מיליון שקלים חדשים, לא כולל מע"מ.
  עבור מציעים המבקשים להיכלל בקבוצת סיווג ג`2 - מסך של 6,000,000 ₪ (שישה) מיליון שקלים חדשים, לא כולל מע"מ.
  5.4. בדוחות המבוקרים של המציע לשנים 2012 ו- 2013 לא נכללה "הערת עסק חי" או "אזהרת עסק חי".
  5.5. המציע המציא ערבות בנקאית בהתאם להוראות המכרז.
  5.6. המציע השתתף במפגש הקבלנים.
  5.7. המציע רכש את חוברת המכרז.
  5.8. המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  התשל"ו – 1976.
 6. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. כמו כן, בנסיבות המפורטות במסמכי המכרז, החברה רשאית לבטל את המכרז או לדחותו, וכן להרחיב או לצמצם את היקפו.
 7. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל:  03-7610300, החל מיום 7.1.2015, בין השעות 10:00 – 16:00, תמורת סך של 5,500 ₪ (חמשת אלפים וחמש מאות שקלים חדשים), אשר לא יוחזרו, אלא בתנאים האמורים במכרז.
  ניתן לעיין בכל מסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי החברה, בתיאום מראש.
 8. מפגש קבלנים ייערך ביום 20.1.2015, בשעה: 13:00. מקום המפגש: משרדי אחוזות החוף בע"מ, ברחוב גרשון 6 בתל אביב, בקומה רביעית. ההשתתפות במפגש הקבלנים הינה חובה.
 9. על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז), ולהפקידן בתיבת המכרזים של החברה, במשרדי החברה.
 10. המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום 23.2.2015 בשעה 14:00 (להלן – "המועד האחרון להגשת הצעות"). החברה רשאית בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
 11. פרטים נוספים ניתן לקבל אצל מנהלת אגף הפרויקטים, גב` יפה טל, בטלפון: 7610312- 03 בימי חול, א` - ה` בשבוע, בין השעות: 08:00 – 16:00.
 12. ניתן לעיין במסמכי המכרז אשר מופיעים באתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.
 13. פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

רוני אכר, מנכ"ל
חברת אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה