מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז 11/2014 להצבה והפעלה של מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מזון ומשקה בחניוני אחוזות החוף

מכרז מס` 11/2014 להצבה והפעלה של מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מזון ומשקה בחניוני אחוזות החוף

1 . אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות להצבה והפעלה של מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מזון ומשקה (להלן: "המכונות האוטומטיות"), בחניוני אחוזות החוף, והכל כמפורט במסמכי המכרז להלן. 
2 . הזכיין שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז, יציב, יפעיל ויתחזק את המכונות האוטומטיות, על חשבונו ואחריותו, בחניוני אחוזות החוף אשר רשימתם מצורפת לחוזה ההתקשרות נשוא המכרז, וכן בחניוני אחוזות החוף נוספים, על פי תנאי חוזה ההתקשרות. 
3 . החניונים בהם יוצבו המכונות האוטומטיות, מספר המכונות האוטומטיות בכל חניון, מיקום המכונות בחניון, וסוג המוצרים הנמכרים בכל מכונה אוטומטית, יהיו בהתאם לשיקול דעתו של הזכיין, בכפוף לקבלת אישורה של אחוזות החוף, מראש ובכתב, לכל מכונה ומכונה אותה יבקש הזכיין להציב ולהפעיל, וכן בכפוף להוראות כל דין וקבלת אישורי הרשויות המוסמכות.
4 . תקופת ההתקשרות עם הזכיין שהצעתו תבחר כהצעה הזוכה במכרז, תהיה ל-24 (עשרים וארבעה) חודשים, אשר יחלו במועד חתימת חוזה ההתקשרות. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי להאריך את תקופת ההתקשרות ל-3 (שלוש) תקופות נוספות בנות 12 (שנים עשר) חודשים כל אחת. 
5 . בתמורה להצבת המכונות האוטומטיות בחניונים, ישלם הזכיין לחברה אחוז מסוים מהכנסותיו מהמכונות האוטומטיות שיוצבו ויופעלו על ידו, בשיעור אשר הוצע על ידו במכרז, ובהתאם להוראות חוזה ההתקשרות.
6 . תנאי הסף להשתתפות מציע במכרז, הינם, במצטבר:
6.1 המציע הינו תאגיד רשום כדין בישראל.
6.2 בכל אחת משלוש (3) השנים הקודמות למועד הגשת ההצעה למכרז, המציע הפעיל ותחזק, בעצמו, 500 מכונות אוטומטיות לממכר מזון ומשקאות, לכל הפחות.
6.3 המציע צירף להצעתו במכרז ערבות בנקאית על סך של 5,000 ש"ח, בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
6.4 המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה כדין.
6.5 המציע רכש את חוברת המכרז.
6.6 המציע הינו בעל אישורים כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 . 
על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף דלעיל.
7 . החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. כמו כן, בנסיבות המפורטות במסמכי המכרז, החברה רשאית לבטל את המכרז או לדחותו, וכן להרחיב או לצמצם את היקפו.
8 . ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון שץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל: 03-7610300, החל מיום א` ה-4.1.2015, תמורת סך של 500 ₪ (חמש מאות שקלים חדשים), אשר לא יוחזרו, אלא בתנאים האמורים במכרז. ניתן לעיין בכל מסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי החברה, בתיאום מראש. כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז אשר מופיעים באתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
9 . על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז), ולהפקידן בתיבת המכרזים של החברה, במשרדי החברה, ברחוב גרשון שץ 6 תל אביב, בקומה רביעית.
10 . המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ד` ה-21.1.2015 בשעה 11:30 (להלן – "המועד האחרון להגשת הצעות"). החברה רשאית בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
11 . שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בכתב בלבד למשרדי החברה, לסמנכ"ל ומנהל אגף התפעול, מר שרלי בן סימון, בפקסימיליה 03-7610333 או בדוא"ל michrazim@ahuzot.co.il ובלבד שהן תימסרנה לחברה עד ולא יאוחר מיום ה` ה-15.1.2015 בשעה: 12:00.
12 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד. 

רוני איכר, מנכ"ל
אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה