מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז 9/2014 לקבלת זכות להפעלת קיוסק

מכרז מס` 9/2014 לקבלת זכות שימוש במבנה הנמצא ביריד עמיעד, תל אביב-יפו לצורך הפעלת קיוסק במבנה

1 . אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה אתכם להציע הצעות לקבלת זכות שימוש במבנה הנמצא ביריד רוכלים "עמיעד", המצוי בכיכר עמיעד בתל אביב-יפו.
2 . המציעים ידרשו להציע את סכום דמי ההפעלה השנתיים אשר ישולמו לחברה, בתמורה לקבלת זכות השימוש במבנה, בהתאם לתנאי החוזה שייחתם בין החברה לבין המציע שהצעתו תבחר כהצעה הזוכה במכרז. מודגש כי סכום דמי ההפעלה השנתיים המינימאלי שנקבע לצורך השתתפות במכרז הינו 55,000 ₪, בתוספת מע"מ כדין, וכי הצעה הכוללת סכום דמי הפעלה שנתיים הנמוך מהסכום המינימאלי כאמור – תיפסל ולא תידון.
3 . החברה תערוך את המכרז ותתקשר עם המציע שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז בהסכם התקשרות לקבלת זכות השימוש במבנה, לצורך הפעלת הקיוסק בו.
4 . במכרז יהיו רשאים להשתתף אך ורק מציעים, העומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:
4.1. המציע רכש את חוברת המכרז. 
4.2. המציע המציא ערבות בנקאית בהתאם להוראות תנאי המכרז.
4.3. המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976.
5 . ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון שץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל: 03-7610300, החל מיום ג` ה- 21.10.2014, בין השעות 10:00 - 16:00, תמורת סך של 500 ₪ (חמש מאות שקלים חדשים), כולל מע"מ.
6 . שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תתקבלנה אך ורק מרוכשי המכרז, בכתב בלבד ולציין כי הפנייה הינה בקשר למכרז מס` 9/2014 וזאת עד ליום 4 לחודש נובמבר 2014 בשעה 11:00. את השאלות יש להפנות לאחוזות החוף בכתב באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו michrazim@ahuzot.co.il או באמצעות פקסימיליה מס` 03-76106333.
7 . על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז), ולהפקידן בתיבת המכרזים של החברה, במשרדי החברה.
8 . את כל מסמכי המכרז יש להגיש בהתאם להנחיות המפורטות בתנאי המכרז, ולמוסרם במסירה ידנית למשרדי החברה, על פי הפרטים בסעיף 6 לעיל, וזאת לא יאוחר מיום 12.11.2014 בשעה 11:30. פתיחת תיבת המכרזים תתקיים במשרדי החברה, ביום 12.11.2014 בשעה 12:00 בנוכחות כל המעוניין. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
9 . ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא תשלום, באתר האינטרנט של הרשות שכתובתו www.ahuzot.co.il או במשרדי אחוזות החוף בכתובת הנזכרת לעיל, בתיאום מראש עם נציג אחוזות החוף בטלפון 03-7610300, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
10 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד. 

רוני איכר, מנכ"ל
חברת אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה