מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז מס` 8/14 להפעלת חניון ציבורי

מכרז מס` 8/14 להפעלת חניון ציבורי

  1. אחוזות החוף בע"מ (להלן – "החברה") מזמינה בזאת את הציבור להציע הצעות למכרז להפעלתו של החניון הציבורי: "גן הכובשים 2".
  2. משך תקופת ההפעלה 24 חודשים, עם אופציה השמורה לחברה בלבד להאריך תקופה זו לתקופה נוספת בת 12 חודשים. 
  3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה, ברחוב גרשון 6 תל אביב, בימים א` – ה`, בין השעות 08:00 – 16:00 בלבד, תמורת סך של 2,500 ש"ח, כולל מע"מ, שלא יוחזר (אלא במקרה של ביטול המכרז על ידי החברה בנסיבות המפורטות במסמכי המכרז).
  4. על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצירוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית), וזאת במסירה אישית או על ידי בא-כח והפקדת ההצעה בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, בימים א` – ה` בין השעות 08:00 – 16:00 בלבד.
  5. המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ג ה- 11.11.2014, עד השעה: 11:00 (להלן – "המועד האחרון להגשת הצעות"). החברה רשאית בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
  6. דהחברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.
  7. מובהר ומודגש בזאת כי בהתאם להחלטת דירקטוריון אחוזות החוף, בישיבה מס` 3/2008 מיום 29.7.08, בכפוף לשימוע בכתב, יימנע ממפעילים אשר הוגשו נגדם כתבי אישום ב"פרשת החניונים" לגשת למכרזים של אחוזות החוף.
  8. פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: 7610303/2 – 03, בימים א` - ה`, בין השעות: 08:00 – 16:00 בלבד.
  9. ניתן לעיין במסמכי המכרז אשר מופיעים באתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.
  10. פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז מופיעים במסמכי המכרז. 
רוני איכר
מנכ"ל אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה