מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז מספר 2/2014

מכרז מס` 2/2014 מכרז מסגרת לביצוע עבודות מסגרות שונות וכן להספקת ציוד ו/או חומרים ו/או מוצרים הקשורים עם מסגרות
 1. אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות מסגרות שונות וכן להספקת ציוד ו/או חומרים ו/או מוצרים הקשורים עם מסגרות, לפי מטלות אשר תוצאנה לקבלן מעת לעת, כמפורט במסמכי המכרז. 
 2. ההתקשרות הנה התקשרות מסגרת, לביצוע על פי מטלות, מעת לעת, ואין בהוראות החוזה או מכרז זה בכדי לחייב את החברה להוציא לקבלן הזוכה מטלות לביצוע העבודות, כולן או חלקן, ו/או מטלות נוספות בהיקף כלשהו.
 3. תקופת ההתקשרות הנה ל- 12 (שנים עשר) חודשים, עם זכות ברירה לחברה בלבד, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת, ובסך הכל, במצטבר, עד 24 חודשים נוספים.
 4. תנאי הסף להשתתפות מציע במכרז, הינם, במצטבר:
  4.1. המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין (ובכלל זה חברה בע"מ או שותפות רשומה) או עוסק מורשה (שאינו תאגיד) הרשום כדין בישראל.
  4.2. המציע המציא ערבות המכרז בסך של 100,000 ₪ (מאה אלף שקלים חדשים) על פי הוראות תנאי המכרז.
  4.3. המציע הנו בעל ניסיון מוכח בביצוע של לפחות 3 (שלוש) עבודות הדומות לאלה המפורטות במסמכי המכרז, משנת 2009 ואילך, עבור גופים ציבוריים ו/או מוסדיים, אשר היקפה הכספי של כל אחת מהן לא יפחת מ- 70,000 (שבעים אלף) ₪ (לא כולל מע"מ) ואשר ביצוען הסתיים עד למועד הגשת ההצעות במכרז.
  4.4. למציע מסגריה וצוות ייצור והתקנה משלו והוא אינו נסמך על קבלני משנה.
  4.5. המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  התשל"ו – 1976.
  4.6. המציע רכש את חוברת המכרז.
 5. על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף דלעיל.
 6. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. כמו כן, בנסיבות המפורטות במסמכי המכרז, החברה רשאית לבטל את המכרז או לדחותו, וכן להרחיב או לצמצם את היקפו.
 7. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון שץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל:  03-7610300, החל מיום ג` ה-25.3.2014, תמורת סך של 3,000 ₪ (שלושת אלפים שקלים חדשים), אשר לא יוחזרו, אלא בתנאים האמורים במכרז. ניתן לעיין בכל מסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי החברה, בתיאום מראש. כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז אשר מופיעים באתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
 8. על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז), ולהפקידן בתיבת המכרזים של החברה, במשרדי החברה, ברחוב גרשון שץ 6 תל אביב, בקומה רביעית.
 9. המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ג` ה-8.4.2014 בשעה 11:00 (להלן – "המועד האחרון להגשת הצעות"). החברה רשאית בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
 10. שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בכתב בלבד למשרדי החברה, לסמנכ"ל ומנהל אגף התפעול, מר שרלי בן סימון, בפקסימיליה 03-7610332 או בדוא"ל michrazim@ahuzot.co.il ובלבד שהן תימסרנה לחברה עד ולא יאוחר מיום ב` ה-31.3.2014 בשעה: 16:00.
 11. פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד. 
רוני איכר, מנכ"ל
חברת אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה