מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז מס` 05/2013

מכרז מס` 05/2013 להקמת בית ספר יסודי "דרויאנוב"בשכונת פלורנטין, תל אביב-יפו

 1. אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה אתכם בזאת להציע הצעות להקמת בית ספר יסודי "דרויאנוב", על מגרש הידוע כחלקות 137, 62 (בחלקה), 139 (בחלקה), ו-140 (בחלקה), בגוש 7051,  ברחוב אליפלט 18 - רחוב המחוגה 2, תל אביב-יפו.
 2. ההצעות יהיו להקמת מבנה שיכלול בית ספר יסודי בן 18 כיתות לימוד ו-3 כיתות גן, בשטח כולל ברוטו של כ-3,365 מ"ר וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז על נספחיו, ועל פי שלבי הביצוע המפורטים בו.
 3. החברה תערוך את המכרז, תתקשר עם הזוכה במכרז, ותנהל ותתאם את העבודות נשוא המכרז מטעם עיריית תל אביב-יפו. מודגש כי ביצוע הפרויקט, לרבות הוצאת צו התחלת העבודה, מותנה בקבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין, אם נדרשים, מכל גוף ו/או רשות מוסמכת לצורך ביצוע הפרויקט. עוד מודגש כי מימוש ההתקשרות לגבי ביצוע הפרויקט, על כל חלקיו, מותנה, בין היתר, גם באישורו של תקציב מתאים בהתאם להוראות כל דין.
 4. במכרז יהיו רשאים להשתתף אך ורק תאגידים רשומים כדין בישראל, העומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:
  4.1 המשתתף הינו רשום בפנקס רשם הקבלנים בישראל בענף הבניה (100) סיווג ג`-4 לפחות.
  4.2 למשתתף ניסיון מוכח כקבלן מבצע של לפחות שלושה (3) פרויקטים של מבני ציבור שונים, מתוכם לפחות שניים שבוצעו בשיטת בנייה מתועשת תוך שימוש בתבניות מתכת ומנופים, ואשר הושלמו במהלך שש (6) השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז זה ולפחות אחד מהם הושלם במהלך 12 החודשים הקודמים למועד הגשת ההצעה. במסגרת דרישה זו יובאו בחשבון רק פרויקטים אשר כל אחד מהם הינו בשטח כולל של 4,000 מ"ר לפחות, ובעלות כוללת של 20,000,000 ₪  + מע"מ, לכל הפחות. ביחס לכל אחד מפרויקטים אלו נדרש כי:
  4.2.1 המשתתף שימש  בפרויקטים כקבלן ראשי לעבודות השלד וגמר.
  4.2.2 מבנה הציבור שהוקם על ידי המשתתף הינו מבנה גמור, פועל ומושלם לייעודו, שקיבל אישור לאכלוס / טופס 4 לאכלוס במהלך שש (6) השנים האחרונות שקדמו ליום הקובע, בעל שלד בטון הכולל עבודות גמר, מערכות מיזוג אויר, חשמל וכדומה.
  4.2.3 מבנה ציבור - הינו מבנה ששימושו העיקרי הינו לצרכי משרדים, מסחר או שירות הציבור, כגון מבני משרדים, מבני מסחר וקניונים, גני ילדים, מעונות יום, לתנועות נוער, בתי ספר, מוזיאונים, הדרכה  וכדומה.
  4.2.4 שטח מבנה הציבור הינו לפי היתר בניה מאושר ואינו כולל שטחי פיתוח וחניה בשטחי פיתוח.
  4.2.5 עלות כוללת של פרויקט בסעיף זה הינה העלות להקמת כל הפרויקט לרבות שטחי פיתוח וחניה.
  4.3 למשתתף לפחות שני (2) פרויקטים אשר הוא עוסק בביצועם בעצמו כקבלן מבצע במהלך שניים עשר (12) החודשים שקדמו למועד הגשת ההצעה, כאשר עלותו הכוללת של כל אחד מפרויקטים אלו מוערך בלפחות בכ- 15,000,000 ₪  + מע"מ. ביחס לכל אחד מפרויקטים אלו נדרש כי:
  4.3.1 עוסק בביצועם – לאחר קבלת צו התחלת עבודה.
  4.3.2 המשתתף משמש בפרויקטים אלו כקבלן ראשי לעבודות השלד וגמר.
  4.3.3 עלות כוללת של פרויקט בסעיף זה הינה העלות להקמת כל הפרויקט לרבות שטחי פיתוח וחניה.
  4.4 על המשתתף לפרט בהצעתו את מנהל הפרוייקט מטעמו, אשר יהיה מהנדס פעיל ורשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, בעל לפחות 10 (עשר) שנות ניסיון, ואשר ב-5 השנים הקודמות להגשת ההצעה ניהול בעצמו לפחות שני פרוייקטים העומדים בדרישות סעיף 4.2 לעיל.
  4.5 הצעתו של המשתתף במכרז צברה, במסגרת בדיקת מרכיב האיכות, ציון של לפחות 80 מתוך 100, בהתאם לקריטריונים המפורטים במכרז.
  4.6 המשתתף השתתף בכנס המשתתפים במכרז.        
 5. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי.
 6. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון שץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל:  03-7610300, החל מיום שלישי, ה- 25.2.2014, בין השעות 10:00 - 16:00, תמורת סך של 10,000 ₪ (עשרת אלפים שקלים חדשים), כולל מע"מ, אשר לא יוחזרו, אלא בתנאים האמורים במכרז.
 7. שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תתקבלנה אך ורק מרוכשי המכרז, בכתב בלבד ולציין כי הפנייה הינה בקשר למכרז מס` 5/2013, וזאת עד ליום 24.3.2014 בשעה 11:00. את השאלות יש להפנות לאחוזות החוף בכתב באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו michrazim@ahuzot.co.il או באמצעות פקסימיליה מס` 03-76106333.
 8. על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז), ולהפקידן בתיבת המכרזים של החברה, במשרדי החברה.
 9. את כל מסמכי המכרז יש להגיש בהתאם להנחיות המפורטות בתנאי המכרז, ולמוסרם במסירה ידנית למשרדי החברה, על פי הפרטים בסעיף 6 לעיל, וזאת לא יאוחר מיום שני, ה-7.4.2014, בשעה 14:00. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה. פתיחת תיבת המכרזים תתקיים במשרדי החברה, ביום שלישי, ה-8.4.2014 בשעה 11:30, בנוכחות כל המעוניין.
 10. ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא תשלום, באתר האינטרנט של אחוזות החוף שכתובתו www.ahuzot.co.il או במשרדי אחוזות החוף בכתובת הנזכרת לעיל, בתיאום מראש עם נציג אחוזות החוף בטלפון 03-7610300, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
 11. פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

רוני איכר, מנכ"ל
חברת אחוזות החוף בע"מ

מכתב תשובות מספר 1 - מכרז 5/2013 (לחץ/י כאן)

מכתב תשובות מספר 2 - מכרז 5/2013 (לחץ/י כאן)

מכתב הבהרה מספר 3 - מכרז 5/2013 (לחץ/י כאן)


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה