מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז מספר 06/2013

הודעה בדבר עדכון המועדים הקבועים להליכי המכרז 6/2013 

מכרז מס` 06/2013 להקמת אולם ספורט בבית הספר לטבע, סביבה וחברה בתל אביב-יפו

 1. אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מעוניינת בזאת לקבל הצעות להקמת מבנה שישמש כאולם ספורט בבית הספר לטבע, סביבה וחברה, הנמצא ברחוב הרצל 155 בתל אביב-יפו, והידוע כחלקה 28 בגוש 6969.
 2. המבנה הינו בשטח כולל של כ- 600 מ"ר, ויוקם בשיטת שלד פלדה, מעל תקרת מקלט קיים. המבנה יכלול משטח ספורט, חדרי שירותים, מחסנים ושטחי עזר, והעבודות להקמתו יכללו את כל עבודות הגמר, לרבות מערכות תברואה, חשמל ומיזוג אויר, וביצוע עבודות שיפוץ להכשרת המקלט הקיים. בנוסף, יידרש הקבלן לבצע פיתוח סביבתי של שטחים פתוחים מחוץ למבנה, בהתאם לתנאי המכרז, על נספחיו.
 3. החברה תערוך את המכרז, תתקשר עם הזוכה במכרז, ותנהל ותתאם את העבודות נשוא המכרז מטעם עיריית תל אביב-יפו. מודגש כי ביצוע הפרויקט, לרבות הוצאת צו התחלת העבודה, מותנה בקבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין, אם נדרשים, מכל גוף ו/או רשות מוסמכת לצורך ביצוע הפרויקט. עוד מודגש כי מימוש ההתקשרות לגבי ביצוע הפרויקט, על כל חלקיו, מותנה, בין היתר, גם באישורו של תקציב מתאים בהתאם להוראות כל דין.
 4. במכרז יהיו רשאים להשתתף אך ורק מציעים העומדים, במועד הגשת ההצעות למכרז, בכל התנאים המפורטים להלן, במצטבר:
  4.1 המשתתף הינו רשום בפנקס רשם הקבלנים בישראל בענף הבניה (100), סיווג ג`-2 לפחות.
  4.2 למשתתף ניסיון מוכח כקבלן מבצע של לפחות שני (2) אולמות ספורט, בשטח של לא פחות מ-500 מ"ר, כל אחד, אשר הקמתם הושלמה במהלך חמש (5) השנים שקדמו למועד הקובע, ואשר נבנו בשיטת בנייה קלה עם קונסטרוקצית פלדה. ביחס לכל אחד מאולמות ספורט אלו נדרש כי:
  4.2.1 המשתתף שימש בהקמת האולם כקבלן ראשי לעבודות השלד וגמר.
  4.2.2. האולם שהוקם על ידי המשתתף הינו מבנה גמור, פועל ומושלם לייעודו, שקיבל אישור לאכלוס / טופס 4 לאכלוס במהלך חמש (5) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, והכולל עבודות גמר, מערכות מיזוג אויר, חשמל וכדומה.
  4.2.3 שטח אולם הספורט הינו לפי היתר בניה מאושר ואינו כולל שטחי פיתוח וחניה בשטחי פיתוח.
  4.3 המשתתף הגיש לחברה ערבות בנקאית, וכן תעודות ואישורים, כמפורט בתנאי המכרז.
  4.4 המשתתף השתתף בכנס המשתתפים במכרז.        
 5. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי.
 6. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון שץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל:  03-7610300, החל מיום א`, ה- 2.2.2014 בין השעות 10:00 - 16:00, תמורת סך של 5,000 ₪ (חמשת אלפים שקלים חדשים), כולל מע"מ.
 7. שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תתקבלנה אך ורק מרוכשי המכרז, בכתב בלבד ולציין כי הפנייה הינה בקשר למכרז מס` 6/2013, וזאת עד ליום ה`, ה- 20.2.2014 בשעה 10:00. את השאלות יש להפנות לאחוזות החוף בכתב באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו michrazim@ahuzot.co.il או באמצעות פקסימיליה מס` 03-76106333.
 8. על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצירוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז), ולהפקידן בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי החברה בכתובת המפורטת בסעיף 6 לעיל. על ההצעות להמסר במסירה ידנית וזאת לא יאוחר מיום א`, ה-9.3.2014, בשעה 14:00. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד כאמור, לא תישקלנה.
 9. ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא תשלום, באתר האינטרנט שכתובתו www.ahuzot.co.il או במשרדי אחוזות החוף בכתובת הנזכרת לעיל, בתיאום מראש עם נציג אחוזות החוף בטלפון 03-7610300, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
 10. פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

רוני איכר, מנכ"ל
אחוזות החוף בע"מ

הודעה בדבר עדכון המועדים הקבועים להליכי המכרז 6/2013 


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה