מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מ כ ר ז פ ו מ ב י מ ס` 199/2012

עיריית תל אביב - יפו
מ כ ר ז פ ו מ ב י מ ס` 199/2012
לתכנון, הקמה והפעלה של מבנה משרדים וחניון ציבורי תת קרקעי ולתכנון והקמה של גני ילדים
ברחוב בוגרשוב 14-16 בעיר תל אביב – יפו חלקה 58 בגוש 6907


עיריית תל-אביב יפו, ("העירייה") מעוניינת לקבל הצעות לתכנון הקמה והפעלה של חניון ציבורי תת קרקעי, תכנון והקמת מבנה משרדים (לרבות גני ילדים) מעל החניון, תכנון וביצוע שטחי עבודות הפיתוח, הכל בהתאם וכמפורט במסמכי המכרז.
ההתקשרות בחוזה ההקמה, על נספחיו, כפופה ומותנית באישור מועצת העירייה ברוב הקבוע בחוק. חוזה ההקמה מותנה באישור שר הפנים ובאישור שר האוצר, כמפורט בחוזה ההקמה.
רכישת מסמכי המכרז:
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי חברת אחוזות החוף בע"מ בכתובת רחוב גרשון 6 תל אביב יפו, החל מיום 01 לחודש יולי שנת 2013, תמורת סך של 15,000 ₪ (חמישה עשר אלף שקלים חדשים), כולל מע"מ כחוק, שישולמו באמצעות המחאה, שזמן פירעונה יום רכישת מסמכי המכרז, ואשר תירשם לפקודת אחוזות החוף בע"מ ושלא יוחזרו בכל מקרה.
לבירורים בקשר לרכישת מסמכי המכרז ניתן לפנות למשרדי אחוזות החוף בע"מ בטלפון 03-7610303, פקסימיליה 03-7610333, בימים א` - ה`, בין שעות 08:00 – 15:00, או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת: ahuzot@ahuzot.co.il.
כנס משתתפים במכרז, עיון במסמכי המכרז ושאלות הבהרה
כנס משתתפים במכרז ייערך ביום 10 לחודש ספטמבר שנת 2013 בשעה 10:00, מפגש בלשכת מנהל אגף נכסי העירייה, חדר 821, קומה 8 בניין עיריית תל אביב יפו, (טלפון להבהרות בקשר למקום המפגש 03-7610303).
ההשתתפות בכנס המשתתפים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם וללא תשלום, במשרדי חברת אחוזות החוף בע"מ בכתובת שלעיל בתיאום מראש בטל 03-7610303 ובאתר האינטרנט של העירייה: www.tel-aviv.gov.il.
לאחר שעיין בכל המסמכים וקיבל את כל המידע הדרוש לו ואשר יכול להשפיע על הצעתו במכרז זה ועל מילוי ההתחייבויות על פיו ורכש את מסמכי המכרז, מתבקש המשתתף במכרז להחזיר את הצעתו שתכלול את כל המסמכים המפורטים בסעיף 10.5 לפרק ב` למכרז, כשהכל חתום על ידי המוסמכים כדין מטעם המשתתף במכרז.
שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תתקבלנה אך ורק ממי שהשתתף בכנס המשתתפים ומרוכשי המכרז ובכתב בלבד וזאת, לא יאוחר מיום 10 לחודש אוקטובר שנת 2013 שעה 14:00. תשובות תינתנה בכתב בלבד לכל רוכשי המכרז ולכל מי שהשתתף בכנס המשתתפים בצירוף השאלות שנשאלו בכתב.
את השאלות וההבהרות יש להפנות למר גדי רויטמן, אחוזות החוף בע"מ בכתב בלבד (באמצעות פקסימיליה מס` 6099055- 03 בימים א` – ה` בין השעות 08:00 – 15:00.
הגשת ההצעות
שני עותקים זהים של חוברת א` ויתר מסמכי המכרז, הנקובים בסעיף 10.5 לפרק ב` למכרז, יש להכניס למעטפה סגורה אשר נמסרה למשתתף במכרז ואשר תישא את מספר המכרז. את המעטפה הסגורה יש למסור במסירה ידנית לפי הכתובת: עיריית תל-אביב-יפו, שרותי הדואר העירוניים, קומה (1-) (מינוס אחת), חדר 17, ככר יצחק רבין, תל-אביב, עד ולא יאוחר מיום 28 לחודש נובמבר שנת 2013 בשעה 14:00 ("המועד הקובע").
יש להכניס את המעטפה הסגורה וזאת, עד למועד הקובע, אך ורק לתיבת המכרזים.
עותק אחד של חוברות ב`, ג` ו-ד` (האפיון ההנדסי, בקרת איכות בביצוע על-ידי הזוכה במכרז במהלך ביצוע הפרויקט ומפרט שירותי הניהול והאחזקה` אשר יוכנסו לאריזת קרטון נפרדת כמפורט להלן), כשהן חתומות על ידי המשתתף במכרז, יש להגיש עד המועד הקובע, יחד עם שאר מסמכי ההצעה, בתוך אריזת קרטון נפרדת, אשר תימסר לרוכשי המכרז בעת רכישת מסמכי המכרז ואשר תישא את מספר המכרז.

רון חולדאי
ראש עיריית תל אביב יפו

למכרז זה פורסמה הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה