מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז 03/2013 להקמת מערכת ניהול, תיזמון ומכירת כרטיסים

מכרז מס` 03/2013 להקמת מערכת ניהול, תיזמון ומכירת כרטיסים במתחם שרונה, תל אביב-יפו

 1. אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה אתכם בזאת להציע הצעות להקמת מערכת לניהול, תיזמון ומכירת כרטיסים עבור המוזיאונים ואתרי הביקור במתחם שרונה, בעיר תל אביב-יפו.
 2. מציע יידרש לתכנן, לרכוש ו/או לפתח את הרכיבים הדרושים ולהקים את המערכת הנדרשת במסמכי המכרז, להעניק תקופת בדק למערכת, ולספק שירות ותחזוקה למערכת במסגרת התקשרות בחוזה שירות ותחזוקה עם החברה, הכל בהתאם להוראות מסמכי המכרז.
 3. במכרז יהיו רשאים להשתתף אך ורק מציעים אשר עומדים בכל אחד מהתנאים הבאים:
  3.1. המציע ביצע לפחות שני פרוייקטים להפעלת מערכת הזמנת כרטיסים ובקרת כניסה, אשר כללו את התנאים המפורטים להלן, במצטבר, ביחס לכל אחד מהפרויקטים, הן ביחס למערכת הזמנת הכרטיסים והן ביחס למערכת בקרת הכניסה:
  (א) תכנון מפורט.
  (ב) הקמה שהסתיימה בשנת 2009 ואילך.
  (ג) שירות ותחזוקה שניתנו לכל אחת מהמערכות למשך 6 (שישה) חודשים לפחות.
  (ד) המערכות סיפקו פיתרון מלא לנושא מכירת כרטיסים במגוון אמצעי תשלום.
  (ה) המערכות ניפקו כרטיסים ו/או אמצעי כניסה אחר וכללו בקרת כניסה אינטגרלית למערכת הכרטוס.
  3.2. עלות התכנון וההקמה של פרוייקט אחד (לפחות) מן הפרוייקטים האמורים, היתה בהיקף של לא פחות מ-350,000 ₪ בתוספת מע"מ.
  3.3. המציע בעל הסמכה לתקן אבטחה PA-DSS Payment Application Data Security Standard מטעם Council  PCI Security Standard.
  3.4. על המציע להיות הבעלים הבלעדי במלוא הזכויות במערכת המפורטת בהצעתו, ואין כל מניעה ו/או הגבלה להגשת הצעתו במסגרת המכרז. ככל שהזכויות במערכת ו/או חלקן שייכות לצד שלישי, על המציע לציין זאת במסגרת הצעתו, ולצרף את אישור בעל הזכויות להגשת ההצעה מטעם המציע.
  3.5. המציע המציא את מלוא האישורים והמסמכים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
  3.6. המציע הגיש את מלוא המסמכים והנספחים הנדרשים במסגרת תנאי המכרז, חתומים ומאושרים כדין.
  3.7. המציע רכש את חוברת המכרז ושילם את דמי רכישת חוברת המכרז.
  3.8. המציע השתתף בסיור המציעים.
 4. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי.
 5. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון שץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל:  03-7610300, החל מיום ב` ה- 15.4.13, בין השעות 10:00 - 16:00, תמורת סך של 1,500 ₪ (אלף וחמש מאות שקלים חדשים), כולל מע"מ, אשר לא יוחזרו, אלא בתנאים האמורים במכרז.
 6. שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בכתב בלבד למירב שאול, סגנית ראש מנהלת שרונה, בפקסימיליה 6099055 – 03 או בדוא"ל meirav@ahuzot.co.il ובלבד שהן תימסרנה לחברה עד ולא יאוחר מיום רביעי, 24.4.2013 בשעה: 16:00.
 7. על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז), ולהפקידן בתיבת המכרזים של החברה, במשרדי החברה.
 8. המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום רביעי ה-8.5.2013, בשעה 12:00 (להלן - "המועד האחרון להגשת הצעות"). החברה רשאית בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
 9. סיור מציעים יתקיים ביום רביעי, 17.4.2013 בשעה 10:00 ברחוב אלברט מנדלר 14, תל אביב.
 10. ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי החברה (בתיאום מראש) ובאתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
 11. לתשומת הלב כי משרדי החברה יהיו סגורים בתאריכים 10-11.4.2013
 12. פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

רוני איכר, מנכ"ל
חברת אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה