מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז 01/2013 לביצוע ותחזוקה של מערכת סינון אבכ במקלט בחניון התרבות, בעיר תל אביב-יפו

מכרז מס` 01/2013 לביצוע ותחזוקה של מערכת סינון אב"כ במקלט בחניון התרבות, בעיר תל אביב-יפו

 1.  אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה אתכם בזאת להציע הצעות לביצוע ותחזוקה של מערכת סינון אב"כ בכל 4 הקומות של המקלט בחניון התרבות, בעיר תל אביב-יפו.
 2. מערכת הסינון תכלול בין היתר, מפוחים, תעלות, צנרת, מסננים, שסתומים, מגופים ולוחות חשמל והכל כמפורט במסמכי המכרז.
 3. לחברה שמורה זכות הברירה (אופציה) להזמין מאת הקבלן (הזוכה) שירותי תחזוקה  מערכת או לאיזה מחלקיה, לאחר תום תקופת בדק, בתנאים המפורטים בחוזה ההתקשרות שייחתם עם הזוכה במכרז.
 4.  תנאי סף להשתתפות במכרז, במצטבר:
  4.1 המציע הנו קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט – 1969 (להלן: "החוק")  ועל פי התקנות המעודכנות לחוק זה, בענף 170 – מתקני מיזוג אוויר, קבוצה ב`, סיווג 3.
  4.2 המציע הינו בעל ניסיון מוכח בביצוע מערכת מיזוג אוויר הכוללת מערכת סינון אב"כ, בהיקף כספי מוכח כולל של 2,500,000 ש"ח ללא מע"מ, או שלוש מערכות כאמור שכל אחת מהן בהיקף כספי מוכח של 1,000,000 ש"ח ללא מע"מ, אשר ביצועם הסתיים לא לפני ה-1.1.2007.
  הבהרה: למען הסר ספק מודגש, כי הדרישה הנה להצגת פרויקט/ים הכוללים גם ביצוע וגם תחזוקה של המערכת והעומד/ים בתנאי הסף דלעיל.
  4.3 המצאת ערבות מכרז בסך של 200,000 ₪ (מאתיים אלף שקלים חדשים) על פי הוראות תנאי המכרז.
  4.4 המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  התשל"ו – 1976.
  4.5 רכישת חוברת המכרז.
  4.6 השתתפות בסיור הקבלנים.
 5. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי.
 6. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון שץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל:  03-7610300, החל מיום ה` ה- 7.2.13, בין השעות 10:00 - 16:00, תמורת סך של 5,000 ₪ (חמשת אלפים שקלים חדשים), כולל מע"מ, אשר לא יוחזרו, אלא בתנאים האמורים במכרז.
 7. שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בכתב בלבד למנהל הפרוייקט, מר גדי רויטמן, בפקסימיליה 6099055 – 03 או בדוא"ל michrazim@ahuzot.co.il ובלבד שהן תימסרנה לחברה עד ולא יאוחר מיום ב` 18.2.13 בשעה: 16:00.
 8. על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז), ולהפקידן בתיבת המכרזים של החברה, במשרדי החברה.
 9. המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ה` ה-21.2.13 בשעה 11:00 (להלן - "המועד האחרון להגשת הצעות"). החברה רשאית בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
 10. ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי החברה (בתיאום מראש) ובאתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
 11. פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

רוני איכר, מנכ"ל
חברת אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה