מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז מס` 18/2011

מכרז מס` 18/2011 להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי העתקות אור

 1. אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה אתכם בזאת להציע הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי העתקות אור (להלן: "השירותים"), הכל כמפורט במסמכי המכרז.
 2. תקופת ההתקשרות: 12 חודשים מהמועד הנקוב במסמכי המכרז, עם אופציה, הנתונה לחברה, להארכה ב-עד 36 חודשים נוספים.
 3. תנאי סף להשתתפות במכרז, במצטבר:
  3.1. המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין (ובכלל זה חברה בע"מ או שותפות רשומה) או עוסק מורשה (שאינו תאגיד) הרשום כדין בישראל.
  3.2. המציע מפעיל מכון להעתקות אור, שסניף אחד לפחות שלו מצוי בגוש דן.
  3.3. מציע אשר יש לו, נכון למועד הגשת ההצעות, הסכם עם לפחות גוף ציבורי אחד למתן שירותי העתקות אור.
  לתשומת ליבכם, למונחים הנקובים בסעיף זה לעיל תהא המשמעות הנקובה לצידם במסמכי המכרז.
  3.4. מציע בעל מחזור כספי בתחום שירותי העתקות אור של לפחות 400,000 (ארבע מאות אלף שקלים חדשים) לא כולל מע"מ לשנה בממוצע, בין השנים 2009-2010.
  3.5. המציע המציא ערבות המכרז בסך של 40,000 ₪ (ארבעים אלף שקלים חדשים) על פי הוראות תנאי המכרז.
  3.6. המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  התשל"ו – 1976.
  3.7. המציע רכש את חוברת המכרז, תמורת סך של 2,500 ₪.
 4. רכישת מסמכי המכרז: ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון שץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל: 03-7610300, החל מיום ג` ה-10.01.12, בין השעות              10:00 - 16:00, תמורת הסך הנקוב לעיל, אשר לא יוחזר, אלא בתנאים האמורים במכרז.
 5. שאלות הבהרה: שאלות לגבי המכרז ניתן לשלוח בכתב בלבד לעוזרת מנכ"ל ורכזת חוזים והתקשרויות, גב` יפית חכמי, בפקסימיליה 03-7610333, או בדוא"ל michrazim@ahuzot.co.il ובלבד שהן תימסרנה לחברה עד ולא יאוחר מיום ג` ה- 17.01.12 בשעה: 11:00.
 6. על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז), ולהפקידן בתיבת המכרזים של החברה, במשרדי החברה.
 7. המועד האחרון להגשת הצעות הוא תאריך 29.01.12 בשעה 11:00 (להלן - "המועד האחרון להגשת הצעות"). החברה רשאית בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
 8. ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי החברה (בתיאום מראש) ובאתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד. כמו-כן, הבהרות ושינויים למכרז יפורסמו באתר האינטרנט דלעיל.
 9. במכרז זה לא יתקיים מפגש מציעים. הבהרות תשלחנה לרוכשי חוברת המכרז ותפורסמנה באתר האינטרנט של החברה.
 10. פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.
 11. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי.

למכרז זה פורסם מכתב הבהרה הודעה מספר 1 (ראה נספחים למטה)

רוני איכר, מנכ"ל
חברת אחוזות החוף בע"מ

 


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה