מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז מס` 17/2011

מכרז מס` 17/2011 להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע עבודות שלוט

 1. אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה אתכם בזאת להציע הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע עבודות שילוט שונות בתחומי העיר תל אביב יפו (להלן: "העבודות"), הכל כמפורט במסמכי המכרז.
 2. תקופת ההתקשרות: 24 חודשים מהמועד הנקוב במסמכי המכרז, עם אופציה, הנתונה לחברה, להארכה ב-עד 24 חודשים נוספים.
 3. תנאי סף להשתתפות במכרז, במצטבר:
  3.1. המציע בעל מחזור כספי בתחום עבודות שילוט, בהיקף של לפחות 800,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לשנה בממוצע בין השנים 2008-2010. לתשומת ליבכם, למונחים הנקובים בסעיף זה לעיל תהא המשמעות הנקובה לצידם במסמכי המכרז.
  3.2. המציע המציא ערבות הצעה בסך של 40,000 ₪ (ארבעים אלף שקלים חדשים) על פי הוראות תנאי המכרז.
  3.3. המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976 .
  3.4. המציע רכש את חוברת המכרז תמורת סך של 2,500 ₪.
  3.5. המציע השתתף במפגש המציעים.
 4. רכישת מסמכי המכרז: ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון שץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל: 03-7610300 , החל מתאריך 15.12.11 , בין השעות 10:00 - 16:00 , תמורת הסך הנקוב לעיל, אשר לא יוחזר, אלא בתנאים האמורים במכרז.
 5. מפגש מציעים: ייערך ביום 26.12.11 בשעה 10:00 מקום המפגש: במשרדי החברה, שברח` גרשון שץ 6 תל-אביב, קומה רביעית. ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה.
 6. שאלות הבהרה: שאלות לגבי המכרז ניתן לשלוח בכתב בלבד למשנה למנכ"ל ומנהל אגף תפעול, מר שרלי בן סימון, בפקסימיליה 03-7610350 , או בדוא"ל michrazim@ahuzot.co.il ובלבד שהן תימסרנה לחברה עד ולא יאוחר מיום 03.01.12 בשעה: 11:00 .
 7. על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז), ולהפקידן בתיבת המכרזים של החברה, במשרדי החברה.
 8. המועד האחרון להגשת הצעות הוא תאריך 12.1.12 בשעה 11:00 (להלן - "המועד האחרון להגשת הצעות"). החברה רשאית בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
 9. ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי החברה (בתיאום מראש) ובאתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il , אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
 10. פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.
 11. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי.

רוני איכר, מנכ"ל
חברת אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה