מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז 15/2011

מכרז מס` 15/2011 להתקשרות בהסכם מסגרת על בסיס דרישה משתנה לביצוע פרויקטים בעיר תל אביב יפו

 1. אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה אתכם בזאת להציע הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת לביצועם של פרויקטי עבודות פיתוח, הכוללים: סלילת כבישים, מדרכות, רחובות וחניונים, תשתיות מים, ביוב, ניקוז ותיעול, תאורה, גינון והשקיה, ברחובות ומתחמים בתחום העיר תל אביב - יפו, על בסיס דרישה משתנה (להלן: "העבודות"), הכל כמפורט במסמכי המכרז.
 2. מטרת המכרז הינה הרכבתן של שתי (2) קבוצות של קבלנים לביצוע העבודות, בחלוקה עפ"י סיווגן בפנקס הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, כדלקמן (להלן - "הסיווג"):
  2.1. קוד ענפי ראשי 200 - כבישים, תשתית ופיתוח, קבוצה ג` סוג 3 (לפחות).
  2.2. קוד ענפי ראשי 200 - כבישים, תשתית ופיתוח, קבוצה ג` סוג 2.
 3. תקופת ההתקשרות: 24 חודשים מהמועד הנקוב במסמכי המכרז, עם אופציה, הנתונה לחברה, להארכה ב-עד 12 חודשים נוספים.
 4. תנאי סף להשתתפות במכרז, במצטבר:
  4.1. סיווג: המציע הינו קבלן הרשום אצל רשם הקבלנים, בסיווג לגביו מוגשת הצעתו, כמפורט בסעיף 2 . לעיל.
  4.2. ערבות הצעה: המציע המציא ערבות בנקאית, בהתאם להוראות המכרז, בסכומים הבאים -
       4.2.1. בגין הצעה המוגשת לסיווג 200 ג` ( 3) - 150,000 ₪.
       4.2.2. בגין הצעה המוגשת לסיווג 200 ג` ( 2) - 120,000 ₪.
  4.3. ניסיון המציע:
       4.3.1. בגין הצעה המוגשת לסיווג 200 ג` (3) המציע הנו בעל ניסיון מוכח בביצוע של לפחות 3 (שלוש) עבודות דומות של פיתוח ותשתיות, בסביבה אורבאנית, משנת 2007 ואילך, עבור גופים ציבוריים ו/או מוסדיים, אשר ביצוען הסתיים ואשר היקף כל אחת מהן לא יפחת מ- 5 (חמישה) מליון שקלים חדשים (לא כולל מע"מ).
       4.3.2. בגין הצעה המוגשת לסיווג 200 ג` (2) המציע הנו בעל ניסיון מוכח בביצוע של לפחות 3 (שלוש) עבודות דומות של פיתוח ותשתיות בסביבה אורבאנית, משנת 2007 ואילך, עבור גופים ציבוריים ו/או מוסדיים, אשר ביצוען הסתיים ואשר היקף כל אחת מהן לא יפחת מ- 3 (שלושה) מליון שקלים חדשים (לא כולל מע"מ).
  לתשומת ליבכם, למונחים הנקובים בסעיף זה לעיל תהא המשמעות הנקובה לצידם במסמכי המכרז.
  4.4. מחזור ההכנסות השנתי הממוצע של המציע בשנים 2009-2010 לא פחת מסך של 15,000,000 ₪ (חמישה-עשר מליון שקלים חדשים), לא כולל מע"מ.
  4.5. בדוחות המבוקרים של המציע לשנים 2009 ו- 2010 לא נכללה "הערת עסק חי" או "אזהרת עסק חי".
  4.6. המציע השתתף במפגש הקבלנים.
  4.7. המציע רכש את חוברת המכרז תמורת סך של 7,500 ₪ בצרוף מע"מ.
  4.8. המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976 .
 5. רכישת מסמכי המכרז: ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון שץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל: 03-7610300 , החל מתאריך 20.12.2011 , בין השעות 10:00 - 16:00 , תמורת הסך הנקוב לעיל בצירוף מע"מ, אשר לא יוחזר, אלא בתנאים האמורים במכרז.
 6. מפגש מציעים ייערך ביום 01.01.2012 בשעה 10:00 . מקום המפגש: במשרדי החברה, שברח` גרשון שץ 6 תל-אביב, קומה רביעית. ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה.
 7. שאלות הבהרה: שאלות לגבי המכרז ניתן לשלוח בכתב בלבד לסמנכ"ל ומנהלת אגף פרויקטים, גב` יפה טל, בפקסימיליה 03-7610332 , או בדוא"ל michrazim@ahuzot.co.il ובלבד שהן תימסרנה לחברה עד ולא יאוחר מיום 12.01.2012 בשעה: 11:00 .
 8. על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז), ולהפקידן בתיבת המכרזים של החברה, במשרדי החברה.
 9. המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ראשון תאריך 26.01.2012 בשעה 11:00 (להלן - "המועד האחרון להגשת הצעות"). החברה רשאית בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
 10. ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי החברה (בתיאום מראש) ובאתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il , אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
 11. פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.
 12. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי.

רוני איכר, מנכ"ל
חברת אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה