מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מעלית למרכז המבקרים במתחם גני שרונה

מכרז מס` 8/2011 לביצוע עבודות לתכנון, הקמה והספקה של מעלית למרכז המבקרים במתחם גני שרונה בעיר תל אביב-יפו

1 .    אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה אתכם בזאת להציע הצעות לביצוע עבודות לתכנון, הקמה ואספקה של פיר למעלית ומעלית למרכז המבקרים במתחם גני שרונה בתל אביב, אשר תכלולנה, בין היתר, תכנון ראשוני, תכנון מפורט, ביצוע של פיר המעלית, הספקת המעלית והתקנתה (להלן: "העבודות"), כולל תקופת בדק לעבודות ותקופת אחריות ושירות למעלית, הכל כמפורט במסמכי המכרז.
2 .    תקופת הבצוע עד למועד מסירת העבודות והמעלית לאחר תקופת הרצה הינה שישה וחצי חודשים ממועד מתן צו התחלת עבודה.
3 .    תנאי סף להשתתפות במכרז, במצטבר:
3.1.המציע הנו קבלן הרשום בפנקס רשם הקבלנים בישראל, במועד הגשת הצעתו, בסיווג 150 א` 2, או בסיווג 100 ג` 1 (לפחות).
3.2.המציע המציא ערבות מכרז בסך של 80,000 ₪ (שמונים אלף שקלים חדשים) על פי הוראות תנאי המכרז.
3.3.המציע הינו בעל ניסיון מוכח בביצוע פרויקט, הכולל תכנון מפורט וביצוע של פיר מעלית חיצונית הבנוי מקונסטרוקציית פלדה וזכוכית (מעלית שקופה), וכן הספקת מעלית, בהיקף שלא יפחת מ- 800,000 ₪ (שמונה מאות אלף שקלים חדשים), לא כולל מע"מ ואשר הקמתו הסתיימה החל משנת 2008 ואילך.
3.4.המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  התשל"ו - 1976.
3.5.המציע רכש את חוברת המכרז תמורת סך של 3,500 ₪ בצרוף מע"מ.
3.6.המציע השתתף בסיור הקבלנים.
4 .    החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי.
5 .    ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון שץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל:  03-7610300, החל מיום ה` ה- 27.10.11, בין השעות 10:00 - 16:00, תמורת סך של 3,500 ₪ (שלושת אלפים וחמש מאות שקלים חדשים), בצירוף מע"מ, אשר לא יוחזרו, אלא בתנאים האמורים במכרז.
6 .    סיור קבלנים באזור המיועד לביצוע העבודות, ייערך ביום ה` ה-3.11.11 בשעה 10:00 מקום המפגש: בסמוך למרכז המבקרים, רחוב אלברט מנדלר 14 תל אביב. ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה.
7 .    שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בכתב בלבד לראש מנהלת גני שרונה, מר גדי רויטמן, בפקסימיליה 6099055 - 03 או בדוא"ל michrazim@ahuzot.co.il ובלבד שהן תימסרנה לחברה עד ולא יאוחר מיום ה` 10.11.11 בשעה: 16:00.
8 .    על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז), ולהפקידן בתיבת המכרזים של החברה, במשרדי החברה.
9 .    המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ד` ה-23.11.11 בשעה 11:00 (להלן - "המועד האחרון להגשת הצעות"). החברה רשאית בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
10 .  ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי החברה (בתיאום מראש) ובאתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
11 .  פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.
12 .  לתשומת ליבכם, משרדי החברה יהיו סגורים בימים 9.11.11-10.11.11. 

רוני איכר, מנכ"ל
חברת אחוזות החוף בע"מ

עדכון: סיור קבלנים נוסף יתקיים ביום ב` ה-28.11.11 בשעה 11:00. ראו ההודעה המצורפת
 


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה