מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

הצבה והפעלה של שלט פרסום אלקטרוני

מכרז מס` 16/2011  להקמה, הצבה והפעלה של שלט פרסום אלקטרוני בחניון חנה וסע ארלוזורוב בעיר תל אביב יפו
1 .    אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות לקבלת רשות להקים, להציב ולהפעיל שלט פרסום אלקטרוני בחניון חנה וסע ארלוזורוב בעיר תל אביב יפו (להלן: "השלט האלקטרוני" ו"החניון"), הכל כמפורט במסמכי המכרז.
2 .    תקופת ההתקשרות על פי החוזה תהא לתקופה בת 60 (ששים) חודשים שתחילתם ביום הצבת ו/או הפעלת השלט האלקטרוני בפועל ו/או כעבור 90 (תשעים) יום מיום חתימת החוזה בין החברה ובין הזוכה, לפי המועד המוקדם מבין השלושה. לחברה תהיה נתונה זכות הברירה להאריך את תקופת ההתקשרות מפעם לפעם בתקופות נוספות של עד 24 חודשים נוספים, ואולם, הזוכה יהא רשאי להפסיק את כ"א מתקופות ההתקשרות המוארכת בכל עת בכפוף למסירת הודעה מראש ובכתב לחברה 90 יום לפני כן.
3 .    מובהר ומודגש בזאת, כי נכון למועד פרסום מכרז זה מוצב בשטח המיועד להצבת השלט האלקטרוני על פי מכרז זה שלט אלקטרוני המופעל על ידי זוכה על פי מכרז קודם, אשר אמור לפנותו בתאום עם הזוכה וכי ההתקשרות עם הזוכה על פי מכרז זה כפופה להסרת השלט האלקטרוני הקיים או לגיבוש כל הסדר אחר בין המפעיל הנוכחי ובין הזוכה במכרז זה בנוגע לשלט הקיים.
4 .    תנאי סף להשתתפות במכרז, במצטבר:
4.1.המציע המציא ערבות מכרז בסך של 150,000 ₪ (מאה וחמישים אלף שקלים חדשים) על פי הוראות תנאי המכרז.
4.2.המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  התשל"ו - 1976.
4.3.המציע רכש את מסמכי המכרז תמורת סך של 2,500 ₪.
4.4.המציע השתתף במפגש המציעים.
5 .    החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי.
6 .    ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון שץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל:  03-7610300, החל מיום ד` ה- 26.10.11, בין השעות 10:00 – 16:00, תמורת סך של 2,500 ₪ (אלפיים וחמש מאות שקלים חדשים), בצירוף מע"מ, אשר לא יוחזרו, אלא בתנאים האמורים במכרז.
7 .    מפגש מציעים באזור המיועד להקמה, הצבה והפעלה של השלט האלקטרוני, יערך ביום א` ה-6.11.11 בשעה 15:00 מקום המפגש: פינת הרחובות דרך נמיר ועל פרשת דרכים בתל אביב, בסמוך לשלט האלקטרוני הקיים בפינת חניון חנה וסע ארלוזורוב. ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה.
8 .    על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז), ולהפקידן בתיבת המכרזים של החברה, במשרדי החברה.
9 .    המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ראשון ה-20.11.11 בשעה 12:00 (להלן - "המועד האחרון להגשת הצעות"). החברה רשאית בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
10 . פרטים נוספים ניתן לקבל אצל המשנה למנכ"ל ומנהל אגף התפעול, מר שרלי בן סימון, בטלפון: 7610327- 03 בימי חול, א` - ה` בשבוע, בין השעות: 08:00 - 16:00.
11 . שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בכתב בלבד למשרדי החברה, למשנה למנכ"ל ומנהל אגף התפעול, מר שרלי בן סימון, בפקסימיליה 7610333- 03 או בדוא"ל michrazim@ahuzot.co.il ובלבד שהן תימסרנה לחברה עד למועד הקבוע לכך במסמכי המכרז.
12 . ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי החברה (בתיאום מראש) ובאתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
13 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.
14 . לתשומת ליבכם, משרדי החברה יהיו סגורים בימים 9.11.11-10.11.11. 

רוני איכר, מנכ"ל
חברת אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה