מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

הענקת זכויות פרסום

מכרז מס` 13/2011 מכרז להענקת זכויות פרסום על גבי שלט בחניון ברוריה בעיר תל אביב-יפו

 1. אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות להענקת זכויות פרסום על גבי שלט אשר יוצב על הקיר המערבי של חניון ברוריה (המצוי ברחוב יגאל אלון 151 בתל אביב יפו), הפונה לנתיבי איילון (מדרום לצפון) (להלן: "זכויות הפרסום") ואשר גודלו לא יעלה על 48 מטרים רוחב X 5 מטרים גובה, בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים מהגורמים העירוניים המוסמכים ולכל דין, הכל כמפורט במסמכי המכרז.
 2. תקופת ההתקשרות על פי החוזה הנה לתקופה בת 36 (שלושים וששה) חודשים. לחברה בלבד תהיה נתונה זכות הברירה להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת, או חלק ממנה, אלא אם הודיע הזוכה על אי רצונו בהארכת החוזה, כמפורט בחוזה ההתקשרות.
 3. על אף האמור בסעיף ‎2 . לעיל, לזוכה תהא הזכות לבטל את החוזה, במידה ולא ישיג את האישורים ו/או הרישיונות הנדרשים בקשר עם זכויות הפרסום ו/או לא הצליח להתקשר עם מפרסמים בקשר עם זכויות הפרסום, ובתנאי שחלפו לפחות ששה (6) חודשים ממועד חתימת חוזה ההתקשרות.
 4. מפגש משתתפים חובה
  4.1. מפגש משתתפים יערך ביום שני 19.9.11 בשעה: 15:00. מקום המפגש: בכניסה לחניון ברוריה, ברחוב יגאל אלון 151 בתל אביב יפו.
  4.2.ההשתתפות במפגש המשתתפים הינה חובה.
 5. תנאי סף להשתתפות במכרז
  תנאי הסף להשתתפות מציע במכרז, הנם, במצטבר:
  5.1.המציע המציא ערבות המכרז בסך של 90,000 ₪ (תשעים אלף שקלים חדשים) על פי הוראות תנאי המכרז.
  5.2.המציע הינו בעל ניסיון מוכח בתפעול ושיווק של פרסום חוצות במהלך השנה האחרונה שקדמה למועד הגשת ההצעות, בהיקף של 1,000,000 ש"ח (מיליון שקלים חדשים), לא כולל מע"מ, לפחות.
  5.3.המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  התשל"ו – 1976.
  5.4.המציע רכש את חוברת המכרז.
  5.5.המציע השתתף במפגש המשתתפים.
 6. על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף דלעיל.
 7. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי.
 8. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון שץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל:  03-7610300, החל מיום שני 12.9.11, בין השעות 10:00 – 16:00, תמורת סך של 3,500 ₪ (שלושת אלפים וחמש מאות שקלים חדשים), בצירוף מע"מ, אשר לא יוחזרו, אלא בתנאים האמורים במכרז. ניתן לעיין בכל מסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי החברה, בתיאום מראש. כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז אשר מופיעים באתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
 9. על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז), ולהפקידן בתיבת המכרזים של החברה, במשרדי החברה, ברחוב גרשון שץ 6 תל אביב, בקומה רביעית.
 10. המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ראשון 9.10.11 בשעה 11:00 (להלן – "המועד האחרון להגשת הצעות"). החברה רשאית בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
 11. שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בכתב בלבד למשרדי החברה, למשנה למנכ"ל ומנהל אגף התפעול, מר שרלי בן סימון, בפקסימיליה 7610333– 03 או בדוא"ל michrazim@ahuzot.co.il ובלבד שהן תימסרנה לחברה עד ולא יאוחר מיום ראשון 25.9.11 בשעה: 16:00.
 12. פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

רוני איכר, מנכ"ל
חברת אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה