מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

בקשה לקבלת מידע - RFI

בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא חניון תת קרקעי אוטומטי מתחת לדרכים
1. חברת אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מעונינת לבחון אפשרות של הקמה ותפעול חניונים אוטומטיים תת-קרקעיים, בעלי קיבולת של עד 300 מקומות חנייה, מתחת לשטחי דרכים בעיר תל-אביב-יפו, בתחום זכויות הדרך המאושרות. [הגדרת "דרך" על פי פקודת התעבורה] (להלן: "הבקשה" ו"החניון").
2. הבקשה מופנית לכל המעוניינים אשר ברשותם ו/או ביכולתם להקים ולתפעל חניונים אוטומטיים ואשר מעוניינים להביא בפני החברה מידע המצוי ברשותם.
3. על המשיבים לבקשה זו (להלן: "המשיבים") להתייחס בתשובותיהם, בין היתר, לנתונים הבאים: אופן הקמת החניון וכל הדרוש לצורך הקמתו בסביבה אורבנית, הכוללת תשתיות תת קרקעיות (מים, ביוב, ניקוז, חשמל, בזק וכבלים) ותשתיות עיליות (מיסעה, מדרכות, תאורה, חניה ציבורית, שבילי אופניים,ריהוט רחוב וגינון); השתלבותו האדריכלית והתנועתית של החניון; כל הדרוש לצורך תפעולו ואופן תפעולו, כולל תאור מפורט למספר המכוניות שניתן להחנות בו זמנית ומשך הזמן לפעולת החניה עד לזמינות טיפול במכונית הבאה.
4. המידע יכלול גם קיומם של כל האישורים והרישיונות הנדרשים לצורך הקמה והפעלת החניון ובין היתר, מכון התקנים, משרד התחבורה, כיבוי אש, איכות הסביבה וכו`. כמו כן יש לכלול מידע לגבי הקמה והפעלת חניון כזה בארץ או בחו"ל.
5. בנוסף, יש לכלול במענה לבקשה זו לו"ז כללי לגבי מועדי הספקה וזמן הקמה וכן אומדן כספי ראשוני של עלות החניון.
6. לצורך הדגמה, מצורפת מפה של קטע רחוב סוקולוב בתל אביב יפו. ההצעה תכלול תאור פתרון סכמטי לחניון תת-קרקעי שגבולותיו האפשריים הם רח` ז`בוטינסקי בדרום עד שד` נורדאו בצפון. רוחב זכות הדרך של רח` סוקולוב הינה כ-15 מ`.
7. בקשה זו לקבלת מידע הנה לצורך איסוף מידע בלבד והיא אינה בגדר מכרז פומבי או הליך מחייב אחר, לא יחולו עליה דיני המכרזים והיא אינה מחייבת את החברה בכל ענין שהוא. בנוסף, אין בבקשה זו משום התחייבות של החברה לפרסם מכרז בנושא הבקשה או לפעול בכל הליך אחר ואין בהיענות לה כדי להקנות יתרון במכרז כאמור, אם יפורסם, או בכל הליך אחר, או כדי להבטיח עמידה בתנאי הסף לעניין מכרז או הליך כאמור.
8. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשתמש במידע אשר יתקבל על פי בקשה זו, בין היתר, לצורך הרכבת רשימת מציעים פוטנציאליים במסגרת מכרז סגור ו/או לגיבוש תנאי המכרז ו/או לכל צורך אחר בנושא זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי ועל פי צרכיה. החברה תהיה רשאית להציב, במסגרת מכרז, באם יפורסם, או במסגרת כל הליך התקשרות אחר בו תפעל, תנאי סף ותנאים נוספים או אחרים מאלו שהוצגו בבקשה זו וכן דרישות נוספות ואחרות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ו/או ועדת המכרזים של החברה.
9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למשיבים, כולם או חלקם, בבקשה לקבלת מידע נוסף, להשלמת מידע, ולבירורים ככל שיידרש, לרבות באמצעות ראיון.
10. את המידע הנדרש בבקשה זו, בצירוף פרטי המשיב ודרכי ההתקשרות עמו, יש להגיש עד ליום 27.09.2011 בשעה 14:00, במעטפה סגורה, לידי גב` יפה טל, מנהלת אגף פרוייקטים באחוזות החוף, רח` גרשון שץ 6 תל אביב, קומה ג`. 
11. לבירורים ושאלות נוספות ניתן לשלוח בכתב למשרדי החברה, למנהל מימוש פרויקטים, מר אור שגיא, בפקסימיליה 03-7610333 או בדוא"ל michrazim@ahuzot.co.il או בטלפון: 03-7610314.
12. מודגש בזאת כי משרדי החברה יהיו סגורים בימים 09.8.11 -20.8.11 לרגל חופשה מרוכזת.
13. לא יתקיים כנס משיבים.
14. החברה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי וכפי שתמצא לנכון, לדחות או להקדים את המועד האחרון שנקבע להגשת התשובות לבקשה זו.

רוני איכר, מנכ"ל
חברת אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה