מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

ביצוע עבודות תשתית ופיתוח

מכרז מס` 2/2011 - מכרז לביצוע עבודות תשתית ופיתוח ברחוב שינקין בעיר תל אביב-יפו
1.   אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות להתקשרות בחוזה לביצוע עבודות תשתית ופיתוח ברחוב שינקין בעיר תל אביב יפו, אשר תכלולנה, בין היתר, החלפת קו ביוב, ביצוע קו ניקוז, החלפת אביזרי מים, ביצוע מתקן תאורה, הנחתת רשת חברת חשמל, העתקת תשתיות בזק, הקמת מחסומים פניאומאטיים ומערכות בקרה, החלפת מדרכות, ביצוע מיסעה מרוצפת, ביצוע שביל אופניים מאספלט על גבי המיסעה, עצים, ספסלים, פחי אשפה וכיוב` (להלן: "העבודות"), הכל כמפורט במסמכי המכרז.
2.   לוח הזמנים לביצוע העבודות: העבודות יבוצעו ויושלמו באופן שוטף ורצוף תוך עשרים ואחד (21) חודשים ממועד צו התחלת עבודה [כולל מסירות]. מודגש בזאת כי לוח הזמנים המפורט לביצוע העבודות ייקבע על פי מקטעי עבודה, כמפורט בחוזה ההתקשרות ואלו אשר יחייבו את הזוכה.
3.   מפגש קבלנים חובה
  3.1. מפגש קבלנים ייערך ביום ראשון 17.7.11, בשעה 13:00. מקום המפגש: משרדי אחוזות החוף, גרשון שץ 6 תל אביב, בחדר הישיבות, בקומה רביעית.
  3.2. ההשתתפות במפגש הקבלנים הינה חובה.
4.   תנאי סף להשתתפות במכרז
     תנאי הסף להשתתפות מציע במכרז, הנם, במצטבר:
  4.1. המציע הנו קבלן הרשום בפנקס רשם הקבלנים בישראל, במועד הגשת הצעתו, בענף 200 סיווג כספי ג`4.
  4.2. המציע המציא ערבות המכרז בסך של 1,700,000 ₪ (מיליון ושבע מאות אלף שקלים חדשים) על פי הוראות תנאי המכרז.
  4.3. המציע הנו בעל ניסיון מוכח בביצוע, כקבלן ראשי, של לפחות שלוש (3) עבודות דומות של פיתוח ותשתיות, בסביבה אורבאנית הכוללת גם מגורים וגם מסחר, משנת 2007 ואילך, עבור גופים ציבוריים ו/או מוסדיים, אשר ביצוען הסתיים ואשר היקף כל אחת מהן לא יפחת מ- 10 (עשרה) מליון שקלים חדשים, לא כולל מע"מ.
  4.4. מחזור ההכנסות השנתי הממוצע של המציע בשנים 2009 ו- 2010 לא פחת מסך של 40,000,000 ₪ (ארבעים מיליון שקלים חדשים), לא כולל מע"מ.
  4.5. אישור רו"ח מבקר של המציע כי בדוחות המבוקרים של המציע לשנים 2009 ו- 2010 לא נכללה "הערת עסק חי" או "אזהרת עסק חי".
  4.6. המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  התשל"ו – 1976.
  4.7. המציע רכש את חוברת המכרז.
  4.8. המציע השתתף במפגש הקבלנים.
5.   על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף דלעיל.
6.   החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. כמו כן, בנסיבות המפורטות במסמכי המכרז, החברה רשאית לבטל את המכרז או לדחותו, וכן להרחיב או לצמצם את היקפו.
7.   ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון שץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל:  03-7610300, החל מיום ראשון 10.7.11, בין השעות 10:00 – 16:00, תמורת סך של 10,000 ₪ (עשרת אלפים שקלים חדשים), אשר לא יוחזרו, אלא בתנאים האמורים במכרז. ניתן לעיין בכל מסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי החברה, בתיאום מראש. כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז אשר מופיעים באתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
8.   מודגש בזאת כי משרדי החברה יהיו סגורים בימים 09.8.11 -20.8.11 לרגל חופשה מרוכזת.
9.   על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז), ולהפקידן בתיבת המכרזים של החברה, במשרדי החברה, ברחוב גרשון שץ 6 תל אביב, בקומה רביעית.
10. המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום רביעי 24.8.11 בשעה 11:00 (להלן – "המועד האחרון להגשת הצעות"). החברה רשאית בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
11. שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בכתב בלבד למשרדי החברה, למנהלת אגף הפרויקטים, גב` יפה טל, בפקסימיליה 7610332 – 03 או בדוא"ל michrazim@ahuzot.co.il ובלבד שהן תימסרנה לחברה עד ולא יאוחר מיום שני 1.8.11 בשעה: 16:00.
12. פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

רוני איכר, מנכ"ל
חברת אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה