מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז מרכז המבקרים גני שרונה

מכרז מס` 1/2011 מכרז לביצוע עבודות לתכנון ולהקמה של התצוגות במרכז המבקרים במתחם גני שרונה בעיר תל אביב-יפו
1 . אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות לביצוע עבודות לתכנון ולהקמה של התצוגות במרכז המבקרים [מבנה לשימור מס` 123 במתחם גני שרונה, המצוי ברחוב אלברט מנדלר 14 בתל אביב יפו] במתחם המוקף ברחובות: דרך מנחם בגין, רחוב החשמונאים, רחוב הארבעה, רחוב קפלן ורחוב לאונרדו דה וינצ`י בעיר תל אביב-יפו (להלן: "מרכז המבקרים" ו"מתחם גני שרונה"), אשר תכלולנה תכנון ראשוני, תכנון מפורט וביצוע (כולל תקופת בדק) (להלן: "העבודות"), הכל כמפורט במסמכי המכרז.
2 . לוח הזמנים: העבודות יבוצעו ויושלמו באופן שוטף ורצוף תוך 13 ( שלושה עשר) חודשים ממועד צו התחלת עבודה, על פי הפירוט במסמכי המכרז.
3 . לחברה שמורה זכות הברירה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בתוך 13 (שלושה עשר) חודשים ממועד חתימת החוזה עם הזוכה במכרז, להרחיב את ההתקשרות ולהורות לזוכה על ביצוע שלב ב` של העבודות, כולו או חלקו, אשר יכלול תכנון ראשוני, תכנון מפורט וביצוע (כולל תקופת בדק) של תצוגות החוץ במתחם גני שרונה ושילוב מסלול הביקור של מרכז המבקרים בתצוגות חוץ אלו (להלן: "שלב ב` של העבודות"), הכל כמפורט במסמכי המכרז ובחוזה ההתקשרות המהווה חלק בלתי נפרד מהם.
4 . סיור קבלנים חובה
4.1. סיור קבלנים באזור ביצוע העבודות, יערך ביום ראשון 13.03.2011 בשעה: 11:00 מקום המפגש: בסמוך למרכז המבקרים, מבנה 123, רחוב אלברט מנדלר 14 תל אביב.
4.2. ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה.
5 . תנאי סף להשתתפות במכרז
תנאי הסף להשתתפות מציע במכרז, הנם, במצטבר:
5.1. המציע המציא ערבות המכרז בסך של 300,000 ₪ (שלוש מאות אלף שקלים חדשים) על פי הוראות תנאי המכרז.
5.2. המציע הנו בעל ניסיון מוכח בביצוע שלושה פרויקטים של תכנון והקמת תצוגות למרכז מבקרים או מוזיאון, בישראל, בתחום המורשת או ההיסטוריה, אשר היקף כל אחד מהם לא יפחת מ- 2,000,000 ₪ (שני מיליון שקלים חדשים), לא כולל מע"מ ואשר הקמתם הסתיימה במהלך חמש השנים האחרונות.
הבהרה: למען הסר ספק מודגש כי הדרישה הנה להצגת שלושה פרויקטים, אשר כל אחד מהם כולל גם תכנון וגם הקמה ועומד בתנאי הסף דלעיל.
5.3. הצעת המציע זכתה לציון מינימאלי של 55 נקודות [מתוך 70 אפשריות] בהערכה המקצועית.
5.4. המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  התשל"ו – 1976.
5.5. המציע רכש את חוברת המכרז.
5.6. המציע השתתף בסיור הקבלנים.
6 . על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף דלעיל.
7 . ההצעות תיבחנה על פי ההצעה הכספית ואמות המידה להערכה המקצועית. במסגרת שיקולי החברה לבחירת ההצעה הזוכה, תיבחנה ההצעות על פי אמות המידה המפורטות במכרז, שיכללו:
7.1. הערכה מקצועית  70 נקודות.
7.2. הצעה כספית  30 נקודות.
8 . החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. כמו כן, בנסיבות המפורטות במסמכי המכרז, החברה רשאית לבטל את המכרז או לדחותו, וכן להרחיב או לצמצם את היקפו.
9 . ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון שץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל:  03-7610300, החל מיום שני 28.2.11, בין השעות 10:00 – 16:00, תמורת סך של 2,500 ₪ (אלפיים וחמש מאות שקלים חדשים), אשר לא יוחזרו, אלא בתנאים האמורים במכרז.
ניתן לעיין בכל מסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי החברה, בתיאום מראש.
כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז אשר מופיעים באתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
10 . מודגש בזאת כי משרדי החברה יהיו סגורים בימים 23.3.11 -24.3.11 לרגל השתלמות.
11 . על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז), ולהפקידן בתיבת המכרזים של החברה, במשרדי החברה, ברחוב גרשון שץ 6 תל אביב, בקומה רביעית.
12 . המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום רביעי 13.4.11 בשעה 11:00 (להלן – "המועד האחרון להגשת הצעות"). החברה רשאית בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
13 . שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בכתב בלבד למשרדי החברה, לראש מנהלת גני שרונה, מר גדי רויטמן, בפקסימיליה 6099055 – 03 או בדוא"ל michrazim@ahuzot.co.il ובלבד שהן תימסרנה לחברה עד ולא יאוחר מיום ראשון 27.03.2011 בשעה: 16:00.
14 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

רוני איכר, מנכ"ל
חברת אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה