מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז 8/2010 לביצוע עבודות צביעה גראפית בחניון גולדה בתל אביב יפו

מכרז מס` 8/2010 לביצוע עבודות צביעה גראפית בחניון גולדה בעיר תל אביב יפו

1 . אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות לביצוע עבודות לצביעה גראפית של חניון גולדה, המצוי ברחוב ברקוביץ` 7 בתל אביב יפו, אשר תכלולנה, בין היתר, צביעת עמודים בחניון וצביעה גראפית של החניון, כולל קירות (להלן: "העבודות"), הכל כמפורט במסמכי המכרז.
2 . לחברה שמורה זכות הברירה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בתוך 15 חודשים ממועד חתימת החוזה עם הזוכה במכרז, להרחיב את ההתקשרות דלעיל ולהורות לזוכה על ביצוע שלב ב` של העבודות, אשר יכלול צביעת תקרות החניון, כולל צנרת (להלן: "שלב ב` של העבודות"), הכל כמפורט במסמכי המכרז.
3 . לוח הזמנים:
3.1.1. העבודות יבוצעו ויושלמו באופן שוטף ורצוף תוך שני (2) חודשים ממועד צו התחלת עבודה.
3.1.2. שלב ב` של העבודות, במידה ויוזמן על ידי החברה, יבוצע ויושלם באופן שוטף ורצוף תוך שני (2) חודשים ממועד צו התחלת עבודה.
3.1.3. מובהר כי במידה ושלב ב` של העבודות יוזמן בד בבד עם העבודות, יבוצעו העבודות ושלב ב` של העבודות באופן שוטף ורצוף תוך ארבעה (4) חודשים ממועד צו/י התחלת עבודה.
4 . תנאי הסף להשתתפות מציע במכרז, הינם, במצטבר:
4.1. המציע המציא ערבות המכרז בסך של 160,000 ₪ (מאה וששים אלף שקלים חדשים) על פי הוראות תנאי המכרז.
4.2. המציע הנו בעל ניסיון מוכח, במהלך שלוש השנים האחרונות אשר קדמו למועד הגשת ההצעות, בביצוע עבודות צביעה של לפחות שני חניונים תת קרקעיים, אשר גודל כל אחד מהם לא פחת מ- 100 מקומות חניה ואשר בכל אחד מהם שתי קומות לפחות.
4.3. המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  התשל"ו – 1976.
4.4. המציע רכש את חוברת המכרז.
4.5. המציע השתתף בסיור הקבלנים.
5 . על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף דלעיל.
6 . החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. כמו כן, בנסיבות המפורטות במסמכי המכרז, החברה רשאית לבטל את המכרז או לדחותו, וכן להרחיב או לצמצם את היקפו.
7 . ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל:  03-7610300, החל מיום שני 31.5.10, בין השעות 10:00 – 16:00, תמורת סך של 5,000 ₪ (חמשת אלפים שקלים חדשים), אשר לא יוחזרו, אלא בתנאים האמורים במכרז.
ניתן לעיין בכל מסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי החברה, בתיאום מראש.
כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז אשר מופיעים באתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
8 . סיור קבלנים באזור ביצוע העבודות, יערך ביום חמישי 10.6.10 בשעה 10:30 מקום המפגש: משרדי הנהלת חניון גולדה, הממוקמים בכניסה לחניון מרחוב ברקוביץ`. ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה.
9 . על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז), ולהפקידן בתיבת המכרזים של החברה, במשרדי החברה.
10 . המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום רביעי 30.6.10, בשעה 11:00 (להלן – "המועד האחרון להגשת הצעות"). החברה רשאית בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
11 . פרטים נוספים ניתן לקבל אצל מר שרלי בן סימון, סמנכ"ל ומנהל אגף התפעול, בטלפון: 7610327- 03 בימי חול, א` - ה` בשבוע, בין השעות: 08:00 – 16:00.
12 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

רוני איכר, מנכ"ל
חברת אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה