מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז מס` 3/2010 לביצוע עבודות לאחזקת שטחים מגוננים ולתחזוקה כללית במתחם התרבות, גני שֹרונה וחניונים עיליים בעיר תל אביב-יפו

מכרז מסגרת לביצוע עבודות לאחזקת שטחים מגוננים ולתחזוקה כללית במתחם התרבות, גני שֹרונה וחניונים עיליים בעיר תל אביב-יפו

1 . אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות לאחזקת שטחים מגוננים ולתחזוקה של אלמנטים שונים במרחב במתחם התרבות, הכולל את כיכר התרבות ואת גן יעקב, במתחם גני שֹרונה ובחניונים העיליים של החברה בעיר תל אביב יפו (להלן: "העבודות"), אשר תבוצענה על פי התנאים הכלליים המיוחדים והמפרט המיוחד המצורפים למסמכי המכרז ואשר תכלולנה, בין היתר, אחזקה חודשית שוטפת לאלמנטים השונים במתחמים כגון החלפת זכוכיות סדוקות או שבורות, ספסלים ובמות מעץ דק, תיקון אלמנטים ממסגרות פלדה, צביעה, תיקוני חלודה, סריקות יומיות בשטחים המגוננים, אחזקת גינון כגון גיזום,  דישון, ריסוס, ניכוש עשביה, כיסוח דשא, תיקוני ונדליזם וגרפיטי, רענון שתילות עונתיות, תיקון שקיעות והחלפת מרצפות במדרכות ושבילים, מעקות, אחזקת מתקני ריהוט גן מעץ ומבטון, ויסות השקיה, שיקום גינות וכיוב`, הכל כמפורט במסמכי המכרז.
2 . ההתקשרות הנה התקשרות מסגרת, לביצוע עבודות אחזקה שוטפת חודשית לגינות ולשטחים הציבוריים בגני שרונה, במתחם התרבות ובחניונים העיליים של החברה, בהתאם להוראות התנאים הכלליים המיוחדים והמפרט המיוחד המצורפים למסמכי המכרז וכן לביצוע עבודות שונות על פי מטלות, מעת לעת. אין בהוראות החוזה או מכרז זה בכדי לחייב את החברה להוציא לקבלן הזוכה מטלות לביצוע עבודות ו/או מטלות נוספות בהיקף כלשהו מעבר לעבודות, כהגדרתן בסעיף ‎1 לעיל.
3 . למען הסר ספק, מודגש בזאת כי העבודות תכלולנה אחזקה חודשית שוטפת של הגינות והשטחים הציבוריים בגני שרונה, במתחם התרבות ובחניונים עיליים, עבודות אחזקת שוטפת של אלמנטים אחרים במתחם התרבות וגני שרונה וכן ביצוע עבודות שונות על פי חוזה המסגרת, לפי מטלות שתוצאנה לזוכה על ידי החברה מעת לעת, במידה ותוצאנה.
4 . תקופת ההתקשרות הנה ל- 12 (שנים עשר) חודשים, עם זכות ברירה לחברה בלבד, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת, ובסך הכל, במצטבר, עד 24 חודשים נוספים.
5 . תנאי הסף להשתתפות מציע במכרז, הינם, במצטבר:
5.1. המציע המציא ערבות המכרז בסך של 80,000 ₪ (שמונים אלף שקלים חדשים) על פי הוראות תנאי המכרז.
5.2. המציע הנו בעל ותק מוכח, בארבע השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, כקבלן גינון עצמאי.
5.3. המציע הנו בעל ניסיון מוכח, בכל אחת משלוש השנים האחרונות, של מתן שירותי אחזקת שטחי גינון ושטחים ציבוריים, עפ"י מפרט אחזקה, בהיקף שלא יפחת מ- 20 דונם באותו אתר, עבור גופים ציבוריים ו/או מוסדיים.
5.4. מנהל העבודה שיועסק באתר מטעם המציע הנו בעל השכלה והכשרה מקצועית, על פי אחת מהאפשרויות הבאות:
5.4.1. אגרונום במגמה מדעי הצמח (הורטיקולטורה).
5.4.2. הנדסאי באדריכלות נוף, שבתחום לימודיו התמחה גם בגננות נוי בביצוע ואחזקת גנים.
5.4.3. טכנאי אדריכלות נוף.
5.4.4. בעל תעודה של משרד העבודה לסוג מקצועי בגננות 2 חדש (4 ישן) לפחות.
5.5. המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  התשל"ו – 1976.
5.6. המציע רכש את חוברת המכרז.
5.7. המציע השתתף בסיור הקבלנים.
6 . על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף דלעיל, לרבות המפרט עצמו ואישור בכתב מאת הגוף הציבורי ו/או המוסדי בדבר הניסיון ובדבר שביעות רצונו מרמת האחזקה, להוכחת עמידתו בסעיף ‎5.3 לעיל וכן תעודה המעידה על השכלה והכשרה מקצועית, להוכחת עמידתו בסעיף ‎5.4 לעיל. בנוסף, יש לפרט בהצעה מיהו מנהל העבודה המוצע וכן לפרט פרטים לגביו, לרבות, ניסיונו בשלוש השנים האחרונות ומהו הקשר שלו למציע, כולל פרטים בנוגע למשך הזמן בו הוא קשור למציע.
7 . החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. כמו כן, בנסיבות המפורטות במסמכי המכרז, החברה רשאית לבטל את המכרז או לדחותו, וכן להרחיב או לצמצם את היקפו.
8 . ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל:  03-7610300, החל מיום שני 26.4.10, בין השעות 10:00 – 16:00, תמורת סך של 3,500 ₪ (שלושת אלפים וחמש מאות שקלים חדשים), אשר לא יוחזרו, אלא בתנאים האמורים במכרז.
ניתן לעיין בכל מסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי החברה, בתיאום מראש.
כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז אשר מופיעים באתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
9 . סיור קבלנים באזור ביצוע העבודות, יערך ביום רביעי 05.05.2010 בשעה 11:30. מקום המפגש: גני שרונה-  רח` קפלן פינת לאונרדו דה וינצ`י (מול מחנה מטכ"ל). ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה.
10 . על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז), ולהפקידן בתיבת המכרזים של החברה, במשרדי החברה.
11 . המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום רביעי 26.05.10 בשעה 11:00 (להלן – "המועד האחרון להגשת הצעות"). החברה רשאית בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
12 . פרטים נוספים ניתן לקבל אצל ראש מנהלת גני שרונה, מר גדי רויטמן, בטלפון: 7610340- 03 בימי חול, א` - ה` בשבוע, בין השעות: 08:00 – 16:00.
13 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

רוני איכר, מנכ"ל
חברת אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה