מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז פומבי מס` 60/2010

מכרז פומבי מס` 60/2010
להקמה ולהפעלת חניון ציבורי תת קרקעי (בשיטת BOT), כולל פיתוח הכיכר במתחם גבעון בתל-אביב-יפו

עיריית תל־אביב-יפו (להלן: "העירייה"), מעוניינת לקבל הצעות להקמה ולהפעלת חניון ציבורי תת קרקעי, כהגדרתו בסעיף 2 לפרק א` למכרז, בשיטת build, operate, transfer) BOT ) ולביצוע עבודות בשטחי עבודות הפיתוח, כהגדרתם בסעיף 2 לפרק א` למכרז.

ההתקשרות בחוזה ההקמה, על נספחיו, כפופה ומותנית באישור מועצת העירייה ברוב הקבוע בחוק. חוזה ההקמה מותנה באישור שר הפנים ובאישור שר האוצר, כמפורט בסעיף 3 לחוזה ההקמה.

רכישת מסמכי המכרז:
את מסמכי המכרז אפשר לרכוש במשרדי חברת אחוזות החוף בע"מ, רחוב גרשון שץ 6, תל־אביב, מ 2- במרץ 2010 , תמורת סך של 15,000 ₪ (חמישה עשר אלף שקלים חדשים), כולל מע"מ, שישולמו באמצעות המחאה, שזמן פירעונה יום רכישת מסמכי המכרז, ואשר תירשם לפקודת אחוזות החוף בע"מ ושלא יוחזרו בכל מקרה.

לברורים לגבי רכישת מסמכי המכרז אפשר לפנות לגב` יפה טל, במשרדי אחוזות החוף בע"מ בטלפון 03-7610312 , פקסימיליה 03-7610332 , בימים א` - ה`, בשעות 08:00 - 15:00 .

כנס משתתפים במכרז - חובה, עיון במסמכי המכרז ושאלות הבהרה
כנס משתתפים במכרז, ייערך ביום חמישי, 18 במרץ 2010 , בשעה 11:00 . מפגש בחדר הנהלה בקומה 12 , בבניין עיריית תל־אביב–יפו, רחוב אבן גבירול 69 , כיכר רבין (לבירורים על מקום המפגש טל. 03-7610312 ). ההשתתפות בכנס המשתתפים הנה חובה. מציע אשר לא השתתף בכנס המשתתפים, הצעתו תיפסל.

אפשר לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם וללא תשלום, במשרדי חברת אחוזות החוף בע"מ בכתובת שלעיל בתיאום מראש בטל. 03-7610312 . כמו כן, אפשר לעיין בעיקרי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של אחוזות החוף בע"מ, בכתובת www.ahuzot.co.il

לאחר שעיין בכל המסמכים וקיבל את כל המידע הדרוש לו ואשר יכול להשפיע על הצעתו במכרז זה ועל מילוי ההתחייבויות על פיו ורכש את מסמכי המכרז, מתבקש המשתתף במכרז להגיש את הצעתו, שתכלול את כל המסמכים המפורטים בסעיף 23.6 לפרק ב` למכרז, כשהכל חתום על ידי המוסמכים כדין מטעם המשתתף במכרז.

שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תתקבלנה אך ורק מרוכשי המכרז ובכתב בלבד וזאת, לא יאוחר מ- 14 באפריל 2010 , שעה 15:00 . תשובות תינתנה בכתב בלבד לכל רוכשי המכרז.

את השאלות ואת ההבהרות יש להפנות לאחוזות החוף בע"מ בכתב בלבד (באמצעות פקסימיליה 03-7610332 ) בימים א` - ה`, בשעות 08:00 - 15:00 .

מועד הגשת ההצעות
שני עותקים זהים של כל מסמכי המכרז הנקובים בסעיף 23.6 לפרק ב` למכרז, למעט נספחים מס` א, ג, ד ו - ה לחוזה ההקמה, יש להכניס למעטפה סגורה, אשר תימסר למשתתף במכרז ואשר תישא את מספר המכרז. א ת המעטפה הסגורה יש למסור במסירה ידנית לפי הכתובת: עיריית תל-אביב-יפו, שירותי הדואר העירוניים, קומה 1- (מינוס אחת) חדר מס` 17 , כיכר יצחק רבין, תל-אביב, עד 13 במאי 2010 בשעה 14:00 (להלן: "המועד הקובע").

עותק אחד של נספחים מס` א, ג, ד ו - ה לחוזה ההקמה, כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז, יש להגיש עד המועד הקובע ( 13.5.2010 ), יחד עם שאר מסמכי המכרז, בתוך אריזת קרטון נפרדת, אשר תימסר לרוכשי המכרז בעת רכישת מסמכי המכרז ואשר תישא את מספר המכרז.

רון חולדאי
ראש עיריית תל־אביב- יפו

למכרז זה התפרסמה מודעה לגבי דחיית מועד אחרון להגשת הצעות.


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה