מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז מס` 14/2009 להספקה והטמעת מערכת חומת אש (Firewall) והספקת מוצרי אבטחת מידע

מכרז מס` 14/2009 להספקה והטמעת מערכת חומת אש (Firewall) והספקת מוצרי אבטחת מידע
1 .   אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות להספקה והטמעת מערכת חומת אש (Firewall) והספקת מוצרי אבטחת מידע (להלן: "הפרויקט"), הכל כמפורט במסמכי המכרז.
2 .   ההצעות תוגשנה במתכונת של פתרון מלא לתצורה נדרשת, כולל מחירון (כתב כמויות) לציוד, התקנה ואחריות, שירות ותחזוקה לתקופה בת 24 חודשים לאחר תום ההתקנה. המציע יכלול בהצעתו, בין היתר, את רכיבי החומרה, התוכנה, ההתקנה והאינטגרציה לכל הרכיבים שיהוו את הפתרון השלם.
3 .   החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת השירות והתחזוקה, לאחר תום תקופת האחריות כהגדרתה על פי מכרז זה, בחמש (5) תקופות נוספות, בנות 12 חודשים כל אחת ובסך הכל, 60 (ששים) חודשים נוספים.
4 .   לוח הזמנים לביצוע הפרויקט הנו כמפורט בסעיף 8 לחוזה.
5 .   תנאי הסף להשתתפות מציע במכרז, הינם, במצטבר:
5.1. המציע הנו חברה הרשומה כדין בישראל מעל ארבע (4) שנים.
5.2. המציע או קבלן המשנה מטעמו הנו בעל ניסיון מוכח, בשלוש השנים האחרונות הקודמות למועד הגשת ההצעות, של ביצוע פרויקטים דומים בתחום אבטחת מידע, בהיקף שלא יפחת מ- 300,000 ₪ (שלוש מאות אלף שקלים חדשים), לא כולל מע"מ, כל אחד.
5.3. המציע או קבלן המשנה מטעמו הנו בעל הסמכה והכשרה טכנית מיצרן הציוד המוצע על ידו, ברמה שלGold Partner  לפחות.
5.4. המציע או קבלן המשנה מטעמו מעסיק באופן ישיר שלושה עובדים (ולא קבלנים עצמאיים) בעלי ההסמכה הגבוהה ביותר מיצרן הציוד המוצע על ידו.
5.5. לכל אחד מרכיבי המערכת המוצעת על ידי המציע (למעט מערכת ההקלטה) יש נציגות טכנית של יצרן הציוד בישראל.
5.6. המציע המציא ערבות המכרז בסך של 50,000 ₪ (חמישים אלף שקלים חדשים) על פי הוראות תנאי המכרז.
5.7. הפתרון המוצע על ידי המציע עומד בתנאי פרק 3 (דרישות מערכת – טכני) של המפרט הטכני המיוחד.
5.8. המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  התשל"ו – 1976.
5.9. המציע השתתף במפגש המציעים.
6 .   על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף דלעיל, לרבות העתק מחוזה ההתקשרות בינו ובין קבלן המשנה, במידה וקיים קבלן משנה וכן פרטים בנוגע לעובדים המוצגים על פי סעיף ‎5.4 לעיל (שם, וותק בעבודה אצל המציע, תפקיד, השכלה, הסמכות וכיוב`).
7 .   החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. כמו כן, בנסיבות המפורטות במסמכי המכרז, החברה רשאית לבטל את המכרז או לדחותו, וכן להרחיב או לצמצם את היקפו.
8 .   ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון ש"ץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל:  03-7610300, החל מיום חמישי 3.12.09, בין השעות 10:00 – 16:00, תמורת סך של 2,500 ₪ (אלפיים וחמש מאות שקלים חדשים), בצירוף מע"מ כדין, אשר לא יוחזרו, אלא בתנאים האמורים במכרז. ניתן לעיין בכל מסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי החברה, בתיאום מראש. כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז אשר מופיעים באתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
9 .   מפגש מציעים יערך ביום רביעי 9.12.09 בשעה 14:00. מקום המפגש: חדר הישיבות במשרדי אחוזות החוף בע"מ, רחוב גרשון ש"ץ 6, תל-אביב – יפו, קומה רביעית. ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה.
10 . על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז), ולהפקידן בתיבת המכרזים של החברה, במשרדי החברה.
11 . המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום רביעי 23.12.09, בשעה 11:00 (להלן – "המועד האחרון להגשת הצעות"). החברה רשאית בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
12 . פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: 7610302/3- 03 בימי חול, א` - ה` בשבוע, בין השעות: 08:00 – 16:00.
13 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

רוני איכר, מנכ"ל
חברת אחוזות החוף


מסמכי המכרז, (לעיון בלבד!)


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה