מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז 9/2009 להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות שילוט

מכרז מס` 9/2009
להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות שילוט

1 .   אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות ייצור, הספקה והתקנה של שילוט, אשר  תכלולנה, בין היתר, שלטי פח מגולוון, שלטי אלומיניום, ארגזי תאורה, תאורה לשלטים, תמרורים, שלטי הכוונה וכיוב`, הכל כמפורט במסמכי המכרז.
2 .   תקופת ההתקשרות הנה ל- 24 (עשרים וארבעה) חודשים, עם זכות ברירה לחברה בלבד, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת, ובסך הכל, במצטבר, עד 24 חודשים נוספים.
3 .   תנאי הסף להשתתפות מציע במכרז, הינם, במצטבר:
3.1. המציע המציא ערבות המכרז בסך של 40,000 ₪ (ארבעים אלף שקלים חדשים) על פי הוראות תנאי המכרז.
3.2. המציע הנו בעל ניסיון מוכח, בכל אחת משלוש השנים האחרונות, של ביצוע עבודות שילוט דומות למכרז זה, בהיקף שלא יפחת מ- 1,000,000 ₪ (מיליון ₪), לא כולל מע"מ, לכל שנה.
3.3. המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  התשל"ו – 1976.
3.4. המציע רכש את חוברת המכרז.
3.5. המציע השתתף במפגש המציעים.
4 .   על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף דלעיל.
5 .   החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. כמו כן, בנסיבות המפורטות במסמכי המכרז, החברה רשאית לבטל את המכרז או לדחותו, וכן להרחיב או לצמצם את היקפו.
6 .   ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל:  03-7610300, החל מיום ראשון 8.11.09, בין השעות 10:00 – 16:00, תמורת סך של 2,000 ₪ (אלפיים שקלים חדשים), אשר לא יוחזרו, אלא בתנאים האמורים במכרז.
       ניתן לעיין בכל מסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי החברה, בתיאום מראש.
       כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז אשר מופיעים באתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
7 .   מפגש מציעים יערך ביום ראשון 22.11.09 בשעה 10:00. מקום המפגש: חדר הישיבות במשרדי אחוזות החוף בע"מ, רחוב גרשון ש"ץ 6, תל-אביב – יפו, קומה רביעית. ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה.
8 .   על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז), ולהפקידן בתיבת המכרזים של החברה, במשרדי החברה.
9 .   המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום שני 7.12.09, בשעה 11:00 (להלן – "המועד האחרון להגשת הצעות"). החברה רשאית בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
10 . פרטים נוספים ניתן לקבל אצל מר גדי רויטמן, בטלפון: 7610340- 03 בימי חול, א` - ה` בשבוע, בין השעות: 08:00 – 16:00.
11 . מודגש בזאת כי משרדי החברה יהיו סגורים בימים 11.11.09 ו- 12.11.09 לרגל השתלמות.
12 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

רוני איכר, מנכ"ל
חברת אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה