מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז פומבי מס` 24/2009 להשכרת מבנים לשימור מס` 108 ו מס` 120 במתחם גני שרונה

עיריית תל-אביב-יפו (להלן: "העירייה"), מעוניינת לקבל הצעות להשכרת המבנים ולביצוע עבודות שיפוץ ושימור פנימי של המבנים
הממוספרים במספרים 108 , 120 במתחם גני שרונה.
ההתקשרות בחוזה השכירות טעונה אישור מועצת העירייה ברוב הקבוע בחוק ואישור שר הפנים כמפורט בחוזה השכירות.

רכישת מסמכי המכרז: את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי חברת אחוזות החוף, רחוב גרשון ש"ץ 6, תל־אביב-יפו (להלן: "אחוזות החוף"), מיום ראשון, 18.10.2009 , תמורת סך של 5,000 ₪  (חמשת שקלים חדשים) שישולמו באמצעות המחאה, שזמן פירעונה יום רכישת מסמכי המכרז, לפקודת אחוזות החוף בע"מ ושלא יוחזרו בכל מקרה.
לברורים בקשר לרכישת מסמכי המכרז אפשר לפנות ללשכת מנכ"ל אחוזות החוף בטלפון 03-7610302/3 פקסימיליה 03-7610333 ,
בימים א` - ה`, בשעות 08:00 - 1
5:00 .

סיור משתתפים במכרז, ייערך ביום שני 2.11.2009 בשעה 11:00 , מפגש ברחוב דוד אלעזר 8 תל-אביב-יפו (מתחם דרום הקריה - גני שרונה) (טלפון להבהרות על מקום המפגש  03-7610340 ) . השתתפות בסיור הינה חובה ומהווה תנאי סף להגשת הצעות.

מבלי לפגוע מן החובה להשתתף בסיור זה כתנאי מקדמי להגשת הצעה, רשאים המשתתפים במכרז לבקש כי יתואם/מו עבורם סיור/ים במבנים, אצל מינהלת גני שרונה (להלן: "המינהלת") באחוזות החוף, בטלפון 03-7610340 . את הסיור/ים אפשר לבצע עד ולא יאוחר מיום 6.12.2009 .

עיון במסמכי המכרז: אפשר לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי אחוזות החוף בכתובת שלעיל בתיאום מראש בטלפון 03-7610302/3 , ובעיקרי המכרז באתר האינטרנט של אחוזות החוף בע"מ, בכתובת .www.ahuzot.co.il

שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, ועוד, תתקבלנה בכתב בלבד וזאת, לא יאוחר מיום 13.12.2009 שעה 15:00 . תשובות תינתנה בכתב בלבד לכל רוכשי המכרז בצירוף השאלות שנשאלו, לרבות השאלות שנשאלו בסיור המשתתפים במכרז או בסיור הפרטני. את השאלות וההבהרות יש להפנות למינהלת גני שרונה באחוזות החוף בכתב בלבד, באמצעות פקסימיליה מס` 03-6099055 , בימים א` - ה`, בשעות 08:00 - 15:00 .

מועד הגשת ההצעות
שני עותקים זהים של כל מסמכי המכרז הנקובים בסעיף 16 לפרק ב` למכרז וכן, את ההצעה הכספית (מעטפה לתוכה תוכנס ההצעה הכספית נספח 7 למכרז) למכרז יש להכניס למעטפה סגורה אשר נמסרה למשתתף במכרז ואשר תישא את מספר המכרז. את המעטפה הסגורה יש למסור במסירה ידנית לפי הכתובת: עיריית תל-אביב-יפו, שרותי הדואר העירוניים, קומה -1 (מינוס אחת) חדר 14 , עד 5.1.2010 בשעה 14:00 .

רון חולדאי
ראש עיריית תל־אביב-יפו

למכרז זה התפרסמו שתי מודעות ביום 28.12.2009 .
ראה קבצים מצורפים בתחתית דף זה.


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה