מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז מס` 5/2009 להענקת חסות וזכויות פרסום בחניונים שונים בעיר תל אביב יפו

מכרז מס` 5/2009
להענקת חסות וזכויות פרסום בחניונים שונים בעיר תל אביב יפו
תיקון טעות קולמוס

1 . אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מבקשת לתקן טעות קולמוס אשר נפלה במודעה קודמת של המכרז שבנדון, בה צוין שם שגוי של המכרז.
2 . החברה מבהירה כי מדובר במכרז מס` 5/2009 להענקת חסות וזכויות פרסום בחניונים שונים בעיר תל אביב יפו ולא כאמור במודעה.
3 . ביתר סעיפי המודעה אין כל שינוי.

רוני איכר, מנכ"ל
חברת אחוזות החוף בע"מ


מכרז מס` 5/2009
מכרז מסגרת לביצוע עבודות חשמל ותאורה ואחזקת תשתיות ומערכות חשמל ותאורה בגני שֹרונה בת"א יפו
1 . אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות להענקת חסות וזכויות פרסום, שילוט וכיוצ"ב בחניונים שונים בעיר תל אביב יפו, לרבות קריאת החניונים על שם מפרסם יחיד (ניתן לקרוא לכל אחד מהחניונים על שם מפרסם אחר) והצבת שילוט אלקטרוני (להלן: "זכויות הפרסום"), הכל בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים מהגורמים העירוניים המוסמכים ולכל דין, הכל כמפורט במסמכי המכרז.
2 . החניונים בהם תוענקנה לזוכה במכרז זכויות הפרסום הנם: ארלוזורוב; הארד; הברזל; התחנה (מנשייה).
3 . תקופת ההתקשרות הנה ל- 36 (שלושים וששה) חודשים, עם זכות ברירה לחברה בלבד, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת, ובסך הכל, במצטבר, עד 24 חודשים נוספים.
4 . תנאי הסף להשתתפות מציע במכרז, הינם, במצטבר:
1.1. המציע המציא ערבות המכרז בסך של 100,000 ₪ (מאה אלף שקלים חדשים) על פי הוראות תנאי המכרז.
1.2. המציע הינו בעל ניסיון מוכח בתפעול ושיווק של פרסום חוצות במהלך השנה האחרונה שקדמה למועד הגשת ההצעות, בהיקף של 1,000,000 ש"ח (מיליון שקלים חדשים), לא כולל מע"מ, לפחות.
1.3. המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  התשל"ו – 1976.
1.4. המציע רכש את חוברת המכרז.
4.1. המציע השתתף במפגש המציעים.
5 . על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף דלעיל.
6 . החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה היקרה ביותר או כל הצעה שהיא. כמו כן, בנסיבות המפורטות במסמכי המכרז, החברה רשאית לבטל את המכרז או לדחותו, וכן להרחיב או לצמצם את היקפו.
7 . ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל:  03-7610300, החל מיום ראשון 18.10.09, בין השעות 10:00 – 16:00, תמורת סך של 1,500 ₪ (אלף וחמש מאות שקלים חדשים), בצירוף מע"מ כדין, אשר לא יוחזרו, אלא בתנאים האמורים במכרז. ניתן לעיין בכל מסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי החברה, בתיאום מראש. כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז אשר מופיעים באתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
8 . מפגש מציעים יתקיים ביום שלישי 27.10.09 בשעה 10:30 מקום המפגש: משרדי הנהלת אחוזות החוף, רחוב גרשון שץ 6 תל אביב, קומה רביעית. ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה.
9 . על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז), ולהפקידן בתיבת המכרזים של החברה, במשרדי החברה.
10 . המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום שלישי 10.11.09 בשעה 11:00 (להלן – "המועד האחרון להגשת הצעות"). החברה רשאית בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
11 . פרטים נוספים ניתן לקבל אצל סמנכ"ל ומנהל אגף התפעול, מר שרלי בן סימון, בטלפון: 7610327- 03 בימי חול, א` - ה` בשבוע, בין השעות: 08:00 – 16:00.
12 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

רוני איכר, מנכ"ל
חברת אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה