מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז מס` 4/2009 מכרז לביצוע עבודות שיפוץ מבנים במתחם גני שֹרונה בתל אביב יפו

1 . אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות להתקשרות בחוזה לביצוע עבודות שיפוץ מבנים במתחם גני שׂרונה בתל אביב יפו (להלן: "העבודות"), הכל כמפורט במסמכי המכרז.
2 . לוח הזמנים לביצוע העבודות הנו 8 (שמונה) חודשים ממועד מתן צו תחילת עבודה.
3 . תנאי הסף להשתתפות מציע במכרז, הינם, במצטבר:
3.1. המציע הנו קבלן הרשום בפנקס רשם הקבלנים בישראל, במועד הגשת הצעתו, בענף 100 סיווג כספי ג` 3.
3.2. המציע הינו בעל ניסיון מוכח בביצוע של עבודות שימור ושיפוץ של לפחות 3 (שלושה) מבנים לשימור בהיקף של לפחות 1,000,000 ₪ (מיליון שקלים חדשים) + מע"מ כל אחד, בארץ, שביצוען החל במשך 3 (שלוש) השנים האחרונות שקדמו למועד פרסום מכרז זה, ואשר העבודות בהן הסתיימו טרם המועד האחרון להגשת הצעות.
3.3. המציע השתתף בסיור הקבלנים כנדרש.
3.4. המציע המציא את ערבות המכרז, בתנאים כנדרש בתנאי המכרז.
3.5. המציע הינו בעל אישורים כדין על ניהול ספרים, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו – 1976.
3.6. המציע רכש את מסמכי המכרז.
4 . על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף דלעיל.
5 . החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. כמו כן, בנסיבות המפורטות במסמכי המכרז, החברה רשאית לבטל את המכרז או לדחותו, וכן להרחיב או לצמצם את היקפו.
6 . ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון שץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל:  03-7610300, החל מיום 17.5.09, בין השעות 10:00 – 16:00, תמורת סך של 5,000 ₪ (חמשת אלפים שקלים חדשים), אשר לא יוחזרו, אלא בתנאים האמורים במכרז.
ניתן לעיין בכל מסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי החברה, בתיאום מראש.
כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז אשר מופיעים באתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
7 . סיור קבלנים ייערך ביום שלישי 26.05.09 בשעה 11:00 מקום המפגש: משרדי מנהלת גני שרונה, רחוב אלברט מנדלר 6 תל-אביב – יפו (מתחם דרום הקריה – גני שרונה). ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה.
8 . על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז), ולהפקידן בתיבת המכרזים של החברה, במשרדי החברה.
9 . המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום חמישי 25.6.09 בשעה 11:00 (להלן – "המועד האחרון להגשת הצעות"). החברה רשאית בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הצעה שלא תימצא, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, תיפסל.
10 . פרטים נוספים ניתן לקבל אצל ראש מנהלת גני שרונה, מר גדי רויטמן, בטלפון: 7610340- 03 בימי חול, א` - ה` בשבוע, בין השעות: 08:00 – 16:00.
11 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.

רוני איכר, מנכ"ל
חברת אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה