מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז מס` 3/2009 שלט פרסום אלקטרוני

מכרז מס` 3/2009
להקמה, הצבה והפעלה של שלט פרסום אלקטרוני בחניון חנה וסע ארלוזורוב בעיר תל אביב יפו
1 . אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות לקבלת רשות להקים, להציב ולהפעיל שלט פרסום אלקטרוני בחניון חנה וסע ארלוזורוב בעיר תל אביב יפו (להלן: "השלט האלקטרוני" ו"החניון"), הכל כמפורט במסמכי המכרז.
2 . תקופת הרשות הנה לתקופה בת 60 (ששים) חודשים שתחילתם מיום הפעלת השלט האלקטרוני בפועל (למשל, במידה וגובש הסדר בין הזוכה ובין המפעיל הנוכחי בנוגע לשלט הקיים) או מיום הצבת השלט האלקטרוני או 90 (תשעים) יום מיום חתימת החוזה בין החברה ובין הזוכה, המועד המוקדם מבין השלושה. לחברה בלבד תהיה נתונה זכות הברירה להאריך את תקופת הרשות בשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
3 . מובהר ומודגש בזאת כי נכון למועד פרסום מכרז זה מוצב בשטח המיועד להצבת השלט האלקטרוני על פי מכרז זה שלט אלקטרוני המופעל על ידי זוכה על פי מכרז קודם, אשר אמור לפנותו עם סיום ההתקשרות עמו, אשר עתידה להסתיים ביום 30.6.09 וכי ההתקשרות עם הזוכה על פי מכרז זה כפופה להסרת השלט האלקטרוני הקיים או לגיבוש כל הסדר אחר בין המפעיל הנוכחי ובין הזוכה במכרז זה בנוגע לשלט הקיים.
4 . תנאי הסף להשתתפות מציע במכרז, הינם, במצטבר:
4.1. המציע המציא ערבות המכרז בסך של 168,000 ₪ (מאה ששים ושמונה אלף שקלים חדשים) על פי הוראות תנאי המכרז.
4.2. המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  התשל"ו – 1976.
4.3. המציע רכש את חוברת המכרז.
4.4. המציע השתתף במפגש המציעים.
5 . החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי.
6 . ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון שץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל:  03-7610300, החל מיום שני 27.4.09, בין השעות 10:00 – 16:00, תמורת סך של 2,500 ₪ (אלפיים וחמש מאות שקלים חדשים), בצירוף מע"מ, אשר לא יוחזרו, אלא בתנאים האמורים במכרז. ניתן לעיין בכל מסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי החברה, בתיאום מראש.
7 . מפגש מציעים באזור המיועד להקמה, הצבה והפעלה של השלט האלקטרוני, יערך ביום ראשון 10.5.09 בשעה 15:00 מקום המפגש: פינת הרחובות דרך נמיר ועל פרשת דרכים בתל אביב, בסמוך לשלט האלקטרוני הקיים בפינת חניון חנה וסע ארלוזורוב. ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה.
8 . על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז), ולהפקידן בתיבת המכרזים של החברה, במשרדי החברה.
9 . המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ראשון 24.5.09 בשעה 11:00 (להלן – "המועד האחרון להגשת הצעות"). החברה רשאית בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
10 . פרטים נוספים ניתן לקבל אצל סמנכ"ל ומנהל אגף התפעול, מר שרלי בן סימון, בטלפון: 7610327- 03 בימי חול, א` - ה` בשבוע, בין השעות: 08:00 – 16:00.
11 . ניתן לעיין במסמכי המכרז אשר מופיעים באתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
12 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.
רוני איכר, מנכ"ל
חברת אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה