מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז מס` 4/2013

מכרז מס` 4/2013 מכרז מסגרת לביצוע עבודות אחזקת גינון ואחזקה כללית במתחמים מיוחדים בעיר תל אביב-יפו

 1. אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות אחזקת גינון ואחזקה כללית במתחמים מיוחדים בעיר תל אביב-יפו: מתחם שרונה, מתחם התרבות, מתחם גבעון וחניונים ציבוריים עיליים, אשר תכלולנה, בין היתר, עבודות תחזוקת גינון ותחזוקה כללית למתחמים, וכן ביצוע עבודות שונות בהם, לפי מטלות אשר תוצאנה לקבלן מעת לעת, והכל כמפורט במסמכי המכרז.
 2. ההתקשרות הנה התקשרות מסגרת, לביצוע עבודות אחזקה שוטפת, בהתאם להוראות התנאים הכלליים המיוחדים והמפרטים המצורפים למסמכי המכרז וכן לביצוע עבודות שונות על פי מטלות, מעת לעת.
 3. תקופת ההתקשרות הנה ל- 12 (שנים עשר) חודשים, עם זכות ברירה לחברה בלבד, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת, ובסך הכל, במצטבר, עד 24 חודשים נוספים.
 4. תנאי הסף להשתתפות מציע במכרז, הינם, במצטבר:
  4.1. המציע המציא ערבות המכרז בסך של 90,000 ₪ (תשעים אלף שקלים חדשים) על פי הוראות תנאי המכרז.
  4.2. המציע הנו בעל ניסיון מוכח, בכל אחת מארבע השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, כקבלן גינון עצמאי.
  4.3. המציע הנו בעל ניסיון מוכח, בכל אחת משלוש השנים האחרונות, שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, במתן שירותי אחזקת שטחי גינון ושטחים ציבוריים, עפ"י מפרט אחזקה, בהיקף שלא יפחת מ- 20 דונם באותו אתר, או שלא יפחת מ-40 דונם באתרים נפרדים, בתנאי ששטח כל אחד מאתרים אלה – לא פחות מ-5 דונם, עבור גופים ציבוריים ו/או מוסדיים.
  4.4. מנהל/י העבודה שיועסק/ו באתרים מטעם המציע הנם בעלי השכלה והכשרה מקצועית, על פי אחת מהאפשרויות הבאות לכל הפחות:
  4.4.1. אגרונום במגמת מדעי הצמח (הורטיקולטורה).
  4.4.2. הנדסאי באדריכלות נוף, שבתחום לימודיו התמחה גם בגננות נוי בביצוע ואחזקת גנים.
  4.4.3. טכנאי אדריכלות נוף.
  4.4.4. בעל תעודה של משרד העבודה לסוג מקצועי בגננות 2 חדש (4 ישן) לפחות.
  4.5. המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  התשל"ו – 1976.
  4.6. המציע ובעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 לא הורשע ביותר משתי עבירות בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בנספח ברשימת החוקים המפורטים בתוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה תשע"ב-2011 ב-3 השנים האחרונות ממועד ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
  4.7. המציע רכש את חוברת המכרז.
  4.8. המציע השתתף בסיור הקבלנים.
 5. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. כמו כן, בנסיבות המפורטות במסמכי המכרז, החברה רשאית לבטל את המכרז או לדחותו, וכן להרחיב או לצמצם את היקפו.
 6. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל:  03-7610300, החל מיום שלישי 11.6.2013 בין השעות 10:00 – 16:00, תמורת סך של 3,500 ₪ (שלושת אלפים וחמש מאות שקלים חדשים), אשר לא יוחזרו, אלא בתנאים האמורים במכרז. ניתן לעיין בכל מסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי החברה, בתיאום מראש. כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז אשר מופיעים באתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
 7. סיור קבלנים במתחמים, יערך ביום 18.06.2013 בשעה 11:00 מקום המפגש: רחוב ארניה אוסוולדו 17 – פינת רחוב קלמן מגן. ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה.
 8. על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז), ולהפקידן בתיבת המכרזים של החברה, במשרדי החברה, וזאת לא יאוחר מיום רביעי ה-3.7.2013 בשעה 12:00. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
 9. פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

רוני איכר, מנכ"ל
חברת אחוזות החוף בע"מ

 כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה