מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז מס` 09/2012

מכרז מס` 09/2012 להפעלת חניונים ציבוריים

 1. אחוזות החוף בע"מ (להלן – "החברה") מזמינה בזאת את הציבור להציע הצעות למכרזים הבאים להפעלתם של החניונים הציבוריים הבאים: יסוד המעלה 2 והגדוד העברי.
 2. משך תקופת ההפעלה הינו שנתיים ימים, עם אופציה השמורה לחברה בלבד להאריך תקופה זו, לתקופה נוספת של שנה. לחלופין, לחברה מוקנית הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך בהסכמת המציע שהצעתו תזכה במכרז (להלן – "המפעיל"), להאריך את תקופת ההפעלה, לגבי החניונים, לתקופה קצובה שלא תעלה על 6 חודשים.
 3. בנסיבות המפורטות במסמכי המכרז, החברה רשאית, בכל עת במהלך תקופת ההפעלה, להרחיב או לצמצם את שטח החניונים, וכן להביא לידי גמר את ההתקשרות עם המפעיל ולהפסיק את הפעלת החניונים על ידי המפעיל.
 4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה, ברחוב גרשון 6 תל אביב קומה רביעית, בימים א` – ה`, בין השעות 08:00 – 16:00 בלבד, תמורת סך של 500 ש"ח, כולל מע"מ, שלא יוחזר (אלא במקרה של ביטול המכרז על ידי החברה בנסיבות המפורטות במסמכי המכרז).
 5. על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצירוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית), וזאת במסירה אישית או על ידי בא-כח במשרדי החברה, בימים א` – ה` בין השעות 08:00 – 16:00 בלבד.
 6. המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ראשון ה- 3.2.2013 בשעה 11:00 (להלן - "המועד האחרון להגשת הצעות"). החברה רשאית בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
 7. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.
 8. מובהר ומודגש בזאת כי בהתאם להחלטת דירקטוריון אחוזות החוף, בישיבה מס` 3/2008 מיום 29.7.08, בכפוף לשימוע בכתב, יימנע ממפעילים אשר הוגשו נגדם כתבי אישום ב"פרשת החניונים" לגשת למכרזים של אחוזות החוף.
 9. פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: 03-7610309 בימים א` - ה`, בין השעות: 08:00 - 16:00 בלבד.
 10. ניתן לעיין במסמכי המכרז אשר מופיעים באתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il, אולם הנוסח  המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.
 11. פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז מופיעים במסמכי המכרז.

רוני איכר, מנכ"ל
אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה