חדשות ומבזקים  

מכרז 19/2008

25.12.2008

1 . אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת על תיקון תנאי סף ושינוי מועדים במכרז שבנדון, כפי שיפורט להלן.
2 . תיקון תנאי סף
סעיף 6 לתנאי המכרז יבוטל ובמקומו יבוא:
"6. תנאי סף להשתתפות במכרז
תנאי הסף להשתתפות מציע במכרז, הנם, במצטבר:
6.1 המציע המציא ערבות המכרז בסך של 40,000 ₪ (ארבעים אלף שקלים חדשים) על פי הוראות תנאי המכרז.
6.2 המציע הנו בעל ותק מוכח, בארבע השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, כקבלן גינון עצמאי.
6.3 המציע הנו בעל ניסיון מוכח, בכל אחת משלוש השנים האחרונות, של מתן שירותי אחזקת שטחי גינון ושטחים ציבוריים, עפ"י מפרט אחזקה, בהיקף שלא יפחת מ- 20 דונם באותו אתר, עבור גופים ציבוריים ו/או מוסדיים.
6.4 המציע או מנהל העבודה שיועסק באתר מטעמו הנו בעל השכלה והכשרה מקצועית, על פי אחת מהאפשרויות הבאות:
6.4.1 אגרונום במגמה מדעי הצמח (הורטיקולטורה).
6.4.2 הנדסאי באדריכלות נוף, שבתחום לימודיו התמחה גם בגננות נוי בביצוע ואחזקת גנים.
6.4.3 טכנאי אדריכלות נוף.
6.4.4 בעל תעודה של משרד העבודה לסוג מקצועי בגננות 2 חדש (4 ישן) לפחות.
6.5 המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  התשל"ו – 1976.
6.6 המציע רכש את חוברת המכרז.
6.7 המציע השתתף בסיור הקבלנים."
3 . סעיף 7 לתנאי המכרז יבוטל ובמקומו יבוא:
"7. על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף דלעיל, לרבות המפרט עצמו ואישור בכתב מאת הגוף הציבורי ו/או המוסדי בדבר הניסיון ובדבר שביעות רצונו מרמת האחזקה, להוכחת עמידתו בסעיף 6.3 לעיל וכן תעודה המעידה על השכלה והכשרה מקצועית, להוכחת עמידתו בסעיף 6.4 לעיל. "
4 . מועד מעודכן לסיור קבלנים
4.1. סיור קבלנים באזור ביצוע העבודות נדחה מן המועד המקורי שנקבע בתנאי המכרז ויערך ביום חמישי 1.1.09 בשעה 11:00. מקום המפגש:  משרדי מנהלת גני שרונה, רחוב אלברט מנדלר 6 תל-אביב – יפו (מתחם דרום הקריה – גני שרונה).
4.2. ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה.
5 . מועד מעודכן לשאלות הבהרה
שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בכתב בלבד למשרדי החברה, לראש מנהלת גני שרונה, מר גדי רויטמן, בפקסימיליה 6099055 –03 ובלבד שהן תימסרנה לחברה עד ולא יאוחר מיום חמישי 8.1.09 בשעה: 16:00.
6 . מועד מעודכן להגשת הצעות במכרז
היום הקובע (המועד האחרון להגשת הצעות), כהגדרתו בסעיף 9.1 לתנאי המכרז נדחה ונקבע ליום חמישי 15.1.09, בשעה 11:00.
7 . ביתר תנאי המכרז לא יחול כל שינוי.
רוני איכר, מנכ"ל
חברת אחוזות החוף בע"מ

פרטים נוספים במכרזים


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה