חדשות ומבזקים  

תיקון תנאי סף במכרז

23.12.2008

מכרז מס` 21/2008
מכרז לביצוע עבודות שיפוץ מבנים במתחם גני שרונה בתל אביב יפו
תיקון תנאי סף במכרז

1 . אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת על תיקון תנאי סף במכרז שבנדון, כפי שיפורט להלן.
2 . סעיף 8.2 לתנאי המכרז יבוטל ובמקומו יבוא:
"8.2 המציע או בעל 50% לפחות ממניות המציע שהינו מנהל רשום במציע, ואם מדובר בשותפות אזי אחד השותפים לפחות, הינו בעל ניסיון בביצוע של עבודות שימור ושיפוץ של לפחות 3 (שלושה) מבנים לשימור בהיקף של לפחות 1,000,000 ₪ (מיליון שקלים חדשים), לא כולל מע"מ, כל אחת, בישראל, שביצוען החל במשך 3 (שלוש) השנים האחרונות שקדמו למועד פרסום מכרז זה, ואשר ביצוען הסתיים טרם המועד האחרון להגשת הצעות.
3 . ביתר תנאי המכרז לא יחול כל שינוי, לרבות המועד שנקבע לסיור הקבלנים.
 רוני איכר, מנכ"ל
חברת אחוזות החוף בע"מ

פרטים נוספים במכרזים


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה